Proves d’accés a Grau Mitjà

Descripció

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d’accés als cicles de grau mitjà de formació professional.

La durada mínima per a la preparació de les proves d’accés a grau mitjà és de 330 hores.


Continguts

  • competència en llengua catalana i castellana
  • competència en llengua estrangera
  • competència social i ciutadana
  • competència matemàtica
  • competència d’interacció amb el món físic
  • competència en tecnologies

El temari i els criteris d’avaluació de cadascuna de les matèries són els que consten a l’annex 1 de la Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre.

si1


Vies d’accés

Amb caràcter general, per accedir a l’educació d’adults cal tenir més de 18 anys, o bé complir-los durant l’any natural en què s’inicia la formació, però excepcionalment poden accedir-hi les persones majors de 16 anys o que els compleixin durant l’any natural en què inicien la formació.

Cal tenir en compte que per realitzar les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà s’han de tenir 17 anys o complir-los l’any natural en què es realitza la prova.

Blogs de professors

Llengües

Anglès

 

back