???? Del 13 al 22 telemàticament.
???? Del 19 al 22 presencial amb CITA PRÈVIA.
????  families@escolasantjosep.org
623 17 93 47
CODI 08035350 ESCOLA SANT JOSEP
ACCÉS SOL·LICITUD TELEMÀTICA

 

 

ACCÉS CITA PRÈVIA

OFERTA INICIALS DE PLACES 

 

DESCARREGAR DOCUMENT SOL·LICITUD PREINSCRIPCIÓ

 

CRITERIS GENERALS I DATES PREVISTES

 

COM ENVIAR LA PREINSCRIPCIÓ I LA DOCUMENTACIÓ ?

 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

 

MÉS INFORMACIÓ

 

DÍPTIC PORTES OBERTES

 

PRESENTACIÓ PORTES OBERTES

 

 

UN DIA A P3 A L’ESCOLA

 

 

LIPDUB ESCOLA SANT JOSEP

“CONEIX L’ESCOLA”

 

Informació i documentació pròpia del centre

 

Projectes del centre

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER PREINSCRIPCIÓ

 

  • Sol·licitud de Preinscripció

 

  • Llibre de família.

 

  • DNI dels pares (amb l’adreça correcta o certificat o volant municipal de convivència) i de l’alumne/a si en té.

 

  • TSI (Tarjeta Sanitària Individual)

 

Documentació requerida als criteris de baremació:

 

  • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.

 

  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball : *només una opció*

 

-> Domicili a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.

DNI dels pares (amb l’adreça correcta o certificat o volant municipal de convivència)

 

-> Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.

Còpia contracte laboral o certificat emès per l’empresa.

 

  • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.

Documentació acreditativa de la prestació econòmica de la renta garantida de ciutadania.

 

  • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.

Certificat o targeta acreditativa de la discapacitat.

 

  • COMPLEMENTARIS

-> Família nombrosa o monoparental: 15 punts.

Títol família nombrosa o monoparental.