AJUTS PER AL FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA (ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESPORTIVES)

 

Adjuntem bases i fulls d’inscripció de les beques per a famílies per tal que feu difusió a les escoles. Des de el departament portarem el mateix dia 12/09 a les escoles els díptics amb la informació per als escolars menors de 18 anys.

 

Beques per a famílies amb rendes econòmiques limitades 2016

Aquests ajuts s’adrecen a col•lectius amb necessitats econòmiques per a la pràctica d’activitats esportives. Les bases presents fixen el procediment que cal seguir per a la sol•licitud, l’atorgament, la justificació i el pagament de les subvencions que realitza la Regidoria d’Esports de Sant Vicenç dels Horts i regulen les condicions que han de tenir les persones que les sol•liciten per poder optar a aquestes subvencions.

 

Les ajudes es destinaran a cobrir parcialment i/o totalment les despeses originades del pagament de les quotes per a la pràctica de les activitats esportives ofertes tant per la Regidoria d’Esports com per les entitats esportives de Sant Vicenç dels Horts per a menors d’edat.

 

Poden sol•licitar subvencions els pares, mares, tutors o tutores de famílies amb rendes econòmiques iguals o inferiors a les establertes en la baremació i que tinguin fills a càrrec i desitgin fer algun dels esports oferts tant per la Regidoria d’Esports com pels diferents centres o entitats esportives de Sant Vicenç dels Horts.
Els impresos de sol•licitud de subvenció estan a la disposició de les persones interessades al SIAC (Servei Integral d’Atenció Ciutadana, plaça de la Vila, 1) i al web municipal www.svh.cat/esports.

Les sol•licituds de subvenció s’han de presentar al SIAC del 12 al 30 de setembre (de dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 16.30 a 18.30 h, i divendres de 9 a 14 h), ambdós inclosos.

 

Tant la llista d’assignació provisional com la definitiva es podran consultar a la pàgina web municipal www.svh.cat/esports o al SIAC.

 

L’enllaç a la web on tenim penjat la info a l’apartat d’esports és http://www.svh.cat/municipi-per-temes/esports/ajuts-esportius/beques/

 

Salutacions