Observació i mesura del temps atmosfèric. ESO

 

Baixar quadern de treball de l'alumne
Baixar full d'organització de la sortida
llibreta
Punt de trobada
MET-ESO
Quadern de treball
Full d’organització de sortida
Propostes act. prèvies i posteriors
Lloc de trobada
 
Codi activitat

Àmbit curricular: Ciències experimentals. Ciències Socials. Llengua catalana. TAC. predicció del temps

Lloc on es realitza: Camp d’Aprenentatge i voltants 

Nivell educatiu: ESO

Estacionalitat: Tot l’any 

Objectius: Utilitzar i conèixer els aparells de meteorologia més habituals. Observar i interpretar alguns fenòmens atmosfèrics. Realitzar prediccions del temps.

Competències bàsiques  que més potencia:

 • Àmbit cientificotecnològic:
  • Competència 1. Identificar i caracteritzar els sistemes físics i quí­mics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals
 • Àmbit digital:
  • Competència 2. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia, tractament de dades numèriques per a la producció de documents digitals.
 • Àmbit lingüístic:
  • Competència 4. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa (receptor/a, intenció) i a partir de la generació d’idees i la seva organització.
  • Competència 8. Produir textos orals de tipologia diversa amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística, emprant-hi els elements prosòdics i no verbals pertinents.
  • Competència 9. Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el discurs.
 • Àmbit matemàtic
  • Competència 2. Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes.
 • Àmbit cultura i valors
  • Competència 9. Analitzar críticament l’entorn natural des de la perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva.

Tipus d’activitat: Taller / Treball de camp 

Descripció: Aprofundiment en el funcionament dels aparells de meteorologia. Mesura de paràmetres meteorològics (pressió atmosfèrica, humitat relativa de l’aire, temperatura, evaporació…). Predicció del temps per al dia següent en base a: 1) dades obtingudes 2) mapa sinòptic del temps previst (extret d’internet). Realització d’un espai informatiu del temps en circuit tancat de televisió. Estació meteorològica digital: funcionament i interpretació de dades i de gràfics.  

Material: Aparells de meteorologia. Fitxes de suport. Joc del temps. Estació meteorològica digital.

Durada: Mitja jornada, de 9 h 30 min a 13 h 30 min 

Observacions: L’activitat es desenvoluparà siguin quines sigui les condicions atmosfèriques.

Per a més informació consulteu el Full d’organització de la sortida ↑