Les escletxes i els riscs geològics (ESO)

 

Baixar quadern de treball de l'alumne
Baixar full d'organització de la sortida
llibreta
Punt de trobada
ESC-ESO
Quadern de treball
Full d’organització de sortida
Propostes act. prèvies i posteriors
Lloc de trobada
 
Codi activitat

Àmbit curricular:  Ciències experimentals 

Lloc on es realitza: Les Escletxes del Papiol (sector occidental de la serra de Collserola)

Nivell educatiu: ESO

Estacionalitat: Tot l’any 

Objectius: Investigar els processos erosius naturals que operen en els vessants de les muntanyes a partir de l’exemple de Les Escletxes, un espai d’interès natural protegit.
Relacionar l’efecte d’aquests tipus de processos geològics sobre els béns de les persones.
Copsar com la dinàmica geològica també succeeix a escala humana.
Quantificar el risc geològic amb el qual la població conviu i les mesures arquitectòniques que es fan per minorar els seus efectes.

Competències bàsiques  que més potencia:

 • Àmbit cientificotecnològic:
  • Competència 2. Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals.
  • Competència 3. Interpretar la història de l’univers, de la Terra i de la vida, utilitzant els registres del passat.
  • Competència 4. Identificar i resoldre problemes científics suscep-tibles de ser investigats en l’àmbit escolar, que impliquin el disseny, la realització i la comunicació d’investigacions experimentals.
  • Competència 5. Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic
  • Competència 10. Prendre decisions amb criteris científics que per­metin preveure i evitar o minimitzar l’exposició als riscos naturals
 • Àmbit social:
  • Competència 5. Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic, per gestionar les activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat.
  • Competència 7. Analitzar diferents models d’organització política, econòmica i territorial, i les desigualtats que generen, per valorar com afecten la vida de les persones i fer propostes d’actuació.
 • Àmbit lingüístic:
  • Competència 4. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa (receptor/a, intenció) i a partir de la generació d’idees i la seva organització.
 • Àmbit cultura i valors
  • Competència 9. Analitzar críticament l’entorn natural des de la perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva.

 Tipus d’activitat: Itinerari. Descoberta

Descripció: Els alumnes, organitzats en petits grups, fan un recorregut per tres punts propers enre sí del municipi. En primer lloc visiten les Escletxes, unes esquerdes naturals de certa espectacularitat, algunes d’elles visitables pel seu interior. Es planteja el problema sobre el procés que les genera i es realitzen una sèrie de proves per resoldre-ho. En segon lloc es visita un emplaçament urbà en el qual hi ha un conjunt d’arbres torts. Es mira d’entendre el procés que ho genera de forma similar. Per últim, s’investiguen les esquerdes que presenten algunes edificacions del poble i es plantegen algunes solucions per aminorar el risc geològic amb que la població conviu.

Material: Quadern de treball de l’alumne. Clinòmetre. Brúixola. Cinta mètrica. Flexòmetre. Altímetre. Àcid clorhídric diluït. GPS

Durada: Mitja jornada, de 9 h 30 min a 13 h 30 min 

Desplaçament: En autocar fins Les Escletxes del Papiol. A peu per les escletxes i pel municipi.

Observacions: Cal portar calçat adequat per a caminar per la muntanya.

Per a més informació consulteu el Full d’organització de la sortida ↑