Les comunitats vegetals

 

Baixar quadern de treball de l'alumne
Baixar full d'organització de la sortida
llibreta
Punt de trobada
CVE-CSP
Quadern de treball
Full d’organització de sortida
Propostes act. prèvies i posteriors
Lloc de trobada
 
Codi activitat

Àmbit curricular:  Ciències experimentals 

Lloc on es realitza: Camp d’Aprenentatge i voltants 

Nivell educatiu:  Cicle Superior d’EP  

Estacionalitat: Tot l’any  

Objectius: Interpretar la relació entre la vegetació i el seu medi mitjançant l’estudi de dues comunitats vegetals (alzinar i brolla amb pins) 

 

Tipus d’activitat: Treball de camp 

Descripció: Activitat basada en l’estudi comparat de diferents comunitats vegetals fent especial atenció al microclima de cada una d’elles, l’estructura de la vegetació i l’observació acurada dels diferents trets adaptatius que presenten les plantes al seu medi concret. 
Localització de la comunitat vegetal. 
Mesura de paràmetres ambientals (temperatura, velocitat del vent, llum..) 
Descripció de la fisiognomia de la comunitat vegetal. 
Observació/descripció de les plantes més importants i dels trets adaptatius mitjançant un senzill joc de recerca. 
Elaboració de gràfics i conclusions. 

Competències bàsiques  que més potencia:

 • Àmbit cientificotecnològic:
  • Competència 2. Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals
  • Competència 4. Identificar i resoldre problemes científics suscep-tibles de ser investigats en l’àmbit escolar, que impliquin el disseny, la realització i la comunicació d’investigacions experimentals.
  • Competència 7. Utilitzar objectes tecnològics de la vida quoti-diana amb el coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar els riscos en la manipulació i en l’impacte mediambiental.
  • Competència 11: Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana.
 • Àmbit digital
  • Competència 2. Utilitzar les aplicacions de tractament de dades numèriques per a la producció de documents digitals.
 • Àmbit matemàtic
  • Competència 2. Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes.
 • Àmbit cultura i valors
  • Competència 9. Analitzar críticament l’entorn natural des de la perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva.

Material: Quadern de treball 
Aparells de mesura: termòmetres, anemòmetre, luxòmetre… 
Fitxes de suport: claus de classificació de plantes, fitxes de descripció.. 

Durada:  Mitja jornada 

Desplaçament: Recorregut a peu (45 min) 

Per a més informació consulteu el Full d’organització de la sortida ↑