Les comunitats vegetals. ESO

 

Baixar quadern de treball de l'alumne
Baixar full d'organització de la sortida
llibreta
Punt de trobada
CVE-ESO
Quadern de treball
Full d’organització de sortida
Propostes act. prèvies i posteriors
Lloc de trobada
 
Codi activitat

Àmbit curricular:  Ciències experimentals 

Lloc on es realitza: Camp d’Aprenentatge i voltants 

Nivell educatiu:  ESO 

Estacionalitat: Tardor (octubre) i primavera (abril-maig-juny)  

Objectius: Interpretar la relació entre la vegetació i el seu medi mitjançant l’estudi de dues comunitats vegetals (alzinar, brolla amb pins)

Competències bàsiques específiques:

  • Àmbit cientificotecnològic:
    • Competència 2. Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals
    • Competència 4. Identificar i resoldre problemes científics susceptibles de ser investigats en l’àmbit escolar, que impliquin el disseny, la realització i la comunicació d’investigacions experimentals.
    • Competència 7. Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar els riscos en la manipulació i en l’impacte mediambiental.

Tipus d’activitat: Treball de camp / laboratori 

Descripció: Activitat basada en l’estudi comparat de diferents comunitats vegetals fent especial atenció al microclima de cada una d’elles, l’estructura de la vegetació i l’observació acurada dels diferents trets adaptatius que presenten les plantes al seu medi concret. 
Localització de la comunitat vegetal. 
Mesura de paràmetres ambientals (temperatura, velocitat del vent, llum..) 
Descripció de la fisiognomia de la comunitat vegetal. 
Observació/descripció de les plantes més importants i dels trets adaptatius.  
Càlcul de la quantitat d’aigua continguda en les fulles dels vegetals de les comunitats. 
Elaboració de gràfics i conclusions. 

Material: Quadern de treball 
Aparells de mesura: termòmetres, anemòmetre, luxòmetre, psicròmetre de camp.. 
Fitxes de suport: claus de classificació de plantes, fitxes de descripció.. 

Durada:  Mitja jornada 

Desplaçament: Recorregut a peu (45 min) 

Per a més informació, baixeu-vos el full d’organització de sortides.↑