La Torre de Collserola (ESO)

 

Baixar quadern de treball de l'alumne
Baixar full d'organització de la sortida
llibreta
Punt de trobada
Cost addicional entrada
TOR-ESO
Quadern de treball
Full d’organització de sortida
Propostes act. prèvies i posteriors
Lloc de trobada
Cost addicional entrada
Codi activitat

Àmbit curricular: Coneixement del medi natural, social i cultural; TecnologiaTorre de Collserola

Lloc on es realitza: Torre de Collserola (prop del Tibidabo)

Nivell educatiu: cicle mitjà i superior d’Educació Primària;

Estacionalitat: Tot l’any

Objectius:  Enumerar les funcions de la Torre de telecomunicacions de Collserola; explicar-ne el procés de construcció i citar els elements que la integren. Descriure el relleu de l’àmbit de l’àrea metropolitana de Barcelona Determinar, a grans trets, els usos del sòl en l’àmbit metropolità. Analitzar l’estructura urbana de la ciutat de Barcelona. Valorar el paper del Parc de Collserola dins la conurbació metropolitana. Usar amb correcció mapes, escalímetres, clinòmetres.Qüestionar-se la possible problemàtica de les radiacions i els camps electromagnètics.

Competències bàsiques  que més potencia:

 • Àmbit cientificotecnològic:
  • Competència 5. Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic.
  • Competència 11. Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana.
 • Àmbit matemàtic:
  • Competència 2. Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes.
  • Competència 3. Mantenir una actitud de recerca davant d’un problema assajant estratègies diverses.
  • Competència 4. Generar preguntes de caire matemàtic i plantejar problemes.
 • Àmbit social:
  • Competència 5. Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic, per gestionar les activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat.
  • Competència 6. Aplicar els procediments de l’anàlisi geogràfica a partir de la cerca i l’anàlisi de diverses fonts, per interpretar l’espai i prendre decisions.
  • Competència 7. Analitzar diferents models d’organització política, econòmica i territorial, i les desigualtats que generen, per valorar com afecten la vida de les persones i fer propostes d’actuació.
 • Àmbit cultura i valors
  • Competència 9. Analitzar críticament l’entorn natural des de la perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva

Tipus d’activitat: Visita

Descripció: L’activitat consisteix en aprofitar el gran potencial didàctic que ens ofereix la torre de Collserola tant en aspectes tècnics (telecomunicacions, arquitectura) com en aspectes socials i geogràfics (el relleu, l’ordenació territorial i els usos del sòl; l’estructura urbana i les xarxes de comunicacions; el paper d’un Parc metropolità…

Primera part (des de l’aparcament): situació, estructura i funcions de la torre; càlcul d’alçades per procediments matemàtics.
Segona part (pujada a la torre): càlcul de la velocitat d’ascensió.
Tercera part (dalt la torre): lectura i interpretació del paisatge de l’entorn metropolità de la ciutat de Barcelona; el relleu, els usos del sòl, les estructures urbanes i viàries.
Detecció i valoració de radiacions de radiofreqüència i camps electromagnètics en tres zones diferents.

Material: Prismàtics, escalímetres, clinòmetres, cronòmetres, mapes diversos. Sensor de camps electromagnètics. Quadern de treball. Colors diversos.

Durada: Mitja jornada, de 10 h a 13 h aproximadament.

Desplaçament: Cal arribar-se al peu de la Torre de Collserola amb autocar o altres mitjans. Després recorregut a peu d’uns 300 m.

Observacions: Territori observable en dies de visibilitat mitjana: Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme (en dies clars, radi de visió de 70 km). En cas de vent mitjà a fort, els responsables de la Torre de Collserola poden anul·lar l’ascensió al mirador.

Cost addicional : Aquesta activitat comporta un cost de 3,10 € per alumne, que correspon a l’import que cobra l’entitat que gestiona l’entrada al mirador (consulteu el preu a partir de 2014)

Per a més informació consulteu el Full d’organització de la sortida ↑