Itinerari geològic: les roques i els ambients sedimentaris. ESO

 

Baixar quadern de treball de l'alumne
Baixar full d'organització de la sortida
llibreta
Punt de trobada
SED-ESO
Quadern de treball
Full d’organització de sortida
Propostes act. prèvies i posteriors
Lloc de trobada
 
Codi activitat

Àmbit curricular:  Ciències experimentalssedimentaries -

Lloc on es realitza: Vessant oriental de les Planes de Pallejà (massís de l’Ordal) 

Nivell educatiu: ESO 

Estacionalitat: Tot l’any. Es recomana evitar els mesos més calorosos (maig i juny)

Objectius: Aplicar tècniques específiques de geologia de camp. Reconèixer la litologia i la gènesi d’algunes roques sedimentàries (conglomerats, gresos i calcàries). Interpretar els ambients sedimentaris que les han originat. Relacionar les roques amb els materials de construcció o altres de les quals deriven.

Competències bàsiques  que més potencia:

 • Àmbit cientificotecnològic:
  • Competència 2. Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals.
  • Competència 3. Interpretar la història de l’univers, de la Terra i de la vida, utilitzant els registres del passat.
  • Competència 4. Identificar i resoldre problemes científics suscep-tibles de ser investigats en l’àmbit escolar, que impliquin el disseny, la realització i la comunicació d’investigacions experimentals.
  • Àmbit social
  • Competència 5. Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic, per gestionar les activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat.
  • Competència 6. Aplicar els procediments de l’anàlisi geogràfica a partir de la cerca i l’anàlisi de diverses fonts, per interpretar l’espai i prendre decisions.
  • Competència 7. Analitzar diferents models d’organització política, econòmica i territorial, i les desigualtats que generen, per valorar com afecten la vida de les persones i fer propostes d’actuació.
 • Àmbit matemàtic
  • Competència 2. Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes
 • Àmbit cultura i valors
  • Competència 9. Analitzar críticament l’entorn natural des de la perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva

Tipus d’activitat: Itinerari de muntanya

Descripció: Recorregut durant el qual s’estudien diversos afloraments de roques sedimentàries. Localització (amb tecnologia GPS), observació i descripció dels afloraments, de les roques i dels seus components minerals. Interpretació de la seva gènesi. 

Material: Mapa topogràfic, mapa geològic, brúixola, clinòmetre, lupa de mà, àcid clorhídric diluït, martell de geòleg. Receptor GPS. Quadern de treball. 

Durada: Mitja jornada 

Desplaçament: Recorregut a peu, 2 hores per camins de muntanya.

Per a més informació consulteu el Full d’organització de la sortida ↑