Estudi ecològic de la riera de Vallvidrera

 

Baixar quadern de treball de l'alumne
Baixar full d'organització de la sortida
llibreta
Punt de trobada
RIE-ESO
Quadern de treball
Full d’organització de sortida
Propostes act. prèvies i posteriors
Lloc de trobada
 
Codi activitat

Àmbit curricular: Ciències experimentals DSC_0918

Lloc on es realitza: Camp d’Aprenentatge i riera de Vallvidrera 

Nivell educatiu: ESO 

Estacionalitat: Tot l’any 

Objectius: Realitzar un estudi comparatiu entre dos trams de riera de característiques diferents.  
Reconèixer els elements biòtics i abiòtics de l’ecosistema. 

Competències bàsiques  que més potencia:

 • Àmbit cientificotecnològic:
  • Competència 2. Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals
  • Competència 4. Identificar i resoldre problemes científics suscep-tibles de ser investigats en l’àmbit escolar, que impliquin el disseny, la realització i la comunicació d’investigacions experimentals.
  • Competència 7. Utilitzar objectes tecnològics de la vida quoti-diana amb el coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar els riscos en la manipulació i en l’impacte mediambiental.
  • Competència 11. Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana.
  • Competència 12. Adoptar mesures de prevenció i hàbits saludables a nivell individual i social fonamentades en el coneixement de les estratègies de detecció i resposta del cos humà.
 • Àmbit digital
  • Competència 2. Utilitzar les aplicacions de tractament de dades numèriques per a la producció de documents digitals.
 • Àmbit matemàtic
  • Competència 2. Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes.
 • Àmbit cultura i valors
  • Competència 9. Analitzar críticament l’entorn natural des de la perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva.

Tipus d’activitat: Treball de camp / laboratori 

Descripció: Activitat d’ecologia de camp en la qual s’estudien dos trams diferents de la riera: zona d’aigües ràpides i zona d’aigües lentes.  
Mesura de paràmetres físico-químics de l’aigua (temperatura, velocitat, cabal…).  
Observació i descripció de vegetals autòctons (dins l’aigua) i dels vegetals que aporten material al·lòcton (viuen a la riba).  
Recol·lecció controlada de mostres de macroinvertebrats de la riera: observació descripció i identificació.  
Determinació aproximada de la qualitat de l’aigua.  
Elaboració de taules, resums i conclusions. 

Material: Quadern de treball.  
Estris de treball de camp: xarxes de recol·lecció, pots, termòmetres..  
Estris de laboratori: lupes binoculars, safates, plaques de Petri…  
Fitxes de suport (classificació animals, fitxes descriptives…)
Programari: “cabalsec”

Durada:  Mitja jornada 

Desplaçament: Recorregut a peu (30 min)