Mostra tots els articles de Sílvia Torres

Dilluns 19 de novembre reprenem les classes

Divendres 16 de novembre de 2018

Benvolgudes famílies:

Us informem que dilluns 19 de novembre farem classes lectives. Tot i que, alguns espais de l’escola com ara el pati de primària i la biblioteca no es podran fer servir, i encara estem valorant si es podrà fer servir el gimnàs.

De manera extraordinària farem les entrades i sortides del centre de diferent manera, fins que l’escola tingui l’espai del pati en optimes condicions.

 • L’entrada al centre del matí i migdia, es farà com els dies de pluja, els alumnes de primària accediran al centre per les portes de consergeria i per la porta del costat de l’AMPA.
 • La sortida del migdia també la farem com el dia de pluja, fent servir les portes de consergeria.

La sortida de la tarda:

 • Els alumnes de 1r i 2n sortiran per la porta de consergeria.
 • Els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è aniran a la pista i allà el entregaran els mestres, pel bon funcionament, us demanem si us plau que us espereu al final de la pista.
 • La porta que obrirem serà la petita que dona a la pista, per aquest motiu us demanem paciència i cooperació.
 • No es podrà fer servir el passadís del pati que va a l’hort per desplaçar-se pel centre, les famílies que han de buscar un alumne d’infantil i un de primària hauran de fer el canvi de zona, per fora del centre. Si us plau, no entreu al centre per anar d’una zona a l’altra.

 

Us agraïm la vostra col·laboració.

 

Cordialment

L’Equip directiu.

Divendres 16 de novembre

Benvolgudes famílies:

Avui dijous 15 de novembre de 2018, hem viscut una situació extraordinària. La riera del costat del centre s’ha desbordat i ens ha inundat la planta baixa de l’edifici. Davant d’aquesta situació i seguint les instruccions del Departament, hem contactat amb vosaltres per tal que poguéssiu passar a recollir els vostres fills/es. Us agraïm la col·laboració i comprensió. MOLTES GRÀCIES!

Tanmateix, us informem que demà NO pot haver classes lectives per a l’alumnat del centre. L’escola s’obrirà a les  9h del matí per tal que el professorat pugui dedicar-se a endreçar i organitzar les zones afectades per la inundació. Es preveu que el proper dilluns 19 de novembre l’escola torni a funcionar amb normalitat. Us mantindrem informats.

Per a aquelles famílies que tingueu la necessitat de portar els vostres fills/es, us informem que l’alumnat serà atès. Us demanem la màxima col·laboració davant d’aquesta situació excepcional.

RECORDEU: demà divendres 16 de novembre NO hi haurà ni servei d’acollida, ni activitats extraescolars, ni classes lectives.

De nou, agraïm la vostra comprensió i col·laboració.

Rebeu una cordial salutació,

L’equip directiu

Eleccions al Consell Escolar 2018

Benvolguts/des pares i mares,

Us volem recordar com és d’important la participació dels pares i mares en l’educació dels seus fills i filles per poder avançar en la construcció d’una escola democràtica, solidària i integradora. Les mares i els pares teniu dret a participar en la presa de decisions, definició d’objectius, coordinació d’activitats i, en definitiva, la supervisió del funcionament del centre.

Tots els pares i mares podeu participar en aquestes tasques, bé a través del Consell Escolar, presentant-vos com a candidats a les eleccions, bé a través de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’escola, la qual també té el seu representant en el Consell Escolar.

Es convoquen les eleccions per renovar la meitat dels membres del Consell Escolar dels sectors de pares i mestres. En aquesta convocatòria s’han d’elegir dos  representants de pares i dos representants dels mestres.

Us recordem que tots vosaltres teniu dret a presentar la vostra candidatura. Per fer-ho només heu d’omplir el imprès que hi ha a la vostra disposició a consergeria del centre i presentar-lo abans del dia 19 de novembre.

Les eleccions del sector de pares tindran lloc el proper dia 26 de novembre de 2018. L’horari serà: 15h a 17.30 h.  Recordeu de portar el DNI.

En aquesta imatge podeu veure els representants del primer Consell Escolar del centre (curs 2008-2009)

Període de matricula curs 18-19

Benvolgudes famílies,

La documentació que necessitareu per la matrícula serà:

Una fotografia tipus carnet i una fotografia tipus cartera.

Llibre de vacunes

Tarja sanitària (en el cas de no haver-la presentat).

aquest és l’horari de matricula:

dijous 21 divendres 22 dimecres 27 dilluns 25 dimarts 26
13 a 15 h 9 a 11 9 a 15 9 a 15 13 a 15

ENQUESTA DE CONVIVÈNCIA AL CENTRE

Benvolgudes famílies,

Aquest curs estem realitzant la diagnosi sobre la convivència al centre, els alumnes de CM i CS han respost a una enquesta, a l’igual que els mestres de l’escola. Ara, ens falta la vostra visió sobre la convivència a les aules i al centre. Per aquest motiu, us demanem que respongueu una breu enquesta, podeu fer una per fill/a i en el cas de pares separats, cadascú pot omplir la seva. Aquesta enquesta l’ha elaborat la comissió de convivència del consell escolar.

A partir dels resultats millorarem i revisarem el nostre pla de convivència.

Aquí podeu trobar l’enllaç per poder omplir l’enquesta de convivència al centre.

El termini per omplir-la s’acaba el dia 6 de juny

Gràcies per la vostra col·laboració

Preinscripció curs 2018-2019: horari, documentació i criteris de prioritat

Full de preinscripció: cliqueu. (molt important s´ha de fotocopiar a doble cara)

 

Horari de preinscripció:

De divendres 13 d’abril a dimarts 24 d’abril.

Divendres 13 i 20 d’abril: de 9 a 11 h i de 15 a 16h.

Dilluns16 i 23 d’abril: 9 a 11 h.

Dimarts 17 i 24 d’abril: 11 a 12,30 h.

Dimecres 18 d’abril: 9 a 11 h.

Dijous  19 d’abril: 9 a 11h.

Documentació i criteris de prioritat

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o de la impressió de la sol·licitud que s’ha enviat per Internet) cal presentar la documentació en el termini establert i en el centre que s’ha demanat en primer lloc.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d’empat. Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris.

Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten puntuar objectivament totes les sol·licituds d’admissió i ordenar-les. El barem s’aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions. En les situacions d’empat que es produeixin després d’aplicar aquests criteris, l’ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.

 

Documentació identificativa

El formulari de sol·licitud s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o la nena, si se’n disposa.

De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han de presentar la documentació que s’indica per a cada criteri.

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament d’Ensenyament comunica a l’autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes.

 

a) Criteri específic:

Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat.

No cal presentar cap document acreditatiu.

b) Criteris generals

1. Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció amb una activitat continuada, una jornada mínima de 10 hores setmanals i el corresponent nomenament d’interí o substitut o un contracte laboral o administratiu).

La puntuació també s’aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (dos centres públics adscrits en què l’escola de primària només està adscrita a un centre de secundària).

Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d’acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

Barem: 40 punts

Documents

 • cap, si es tracta del mateix centre,
 • si s’al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un centre públic que té la consideració de centre únic cal presentar un certificat d’aquest centre.

 

2. Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

Barem

 • Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
 • Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.
 • En el cas de Barcelona ciutat, quan el domicili habitual es troba al mateix districte municipal que el centre sol·licitat en primer lloc però no en la seva àrea d’influència: 15 punts.
 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts.

 

Documents

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 i 037).


3. Renda anual 
de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec.

Barem: 10 punts

Documents:

 • acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.

 

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

Barem: 10 punts

Documents

 • Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega tal condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d’altres comunitats autònomes.
 • Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió d’inacapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitatpermanent per al servei o inutilitat.

C) Criteris complementaris

1. L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental.

Barem: 15 punts

Documents

 • original i fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.

 

2. L’alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.

Barem: 10 punts

Documents

 • informe emès per un metge del sistema públic de salut (o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent) que indiqui expressament que l’alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que li afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i especifiqui de quina malaltia es tracta. El centre ha de trametre el document a la comissió de garanties d’admissió per estudiar possibles casos de frau o falsedat.

 

3. El pare, mare, tutors o germans han estat escolaritzats al centre en ensenyaments declarats actualment gratiuïts i universals (segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, programes de qualificació professional inicial i cicles de formació professional de grau mitjà; són equivalents a aquests ensenyaments qualsevol que s’hagi cursat entre els 3 i els 16 anys).

Barem: 5 punts

Documents

 • cap, perquè la persona escolaritzada en el centre per al qual es presenta la sol·licitud ha de facilitar les seves dades perquè aquest pugui comprovar-ho.