Opinions sobre “Rol del estudiante en la educación virtual”

En relació a l’ultima presentació sobre el  “Rol del estudiante en la educación virtual”, la veritat és que desprès d’estudiar empresarials a la UOC (ja sé que és 1.0!! però no deixa de ser educació virtual!!), i desprès de seguir aquest curs TOTALMEMT 2.0!!, penso que realment em sento animada a continuar essent una alumna 2.0 ja que em sembla que reuneixo els requisits per ser-ho i tinc les actituds que es consideren necessàries per aprendre virtualment com ara:

 • MOTIVACIÓ: si un no està motivat per fer quelcom, per moltes facilitats que li donin, per molta ajuda que li prestin, no podrà anar endavant, ha de tenir ganes d’aprendre i això requereix un esforç en part individual.
 • AUTOGESTIÓ: degut a la llibertat amb certs límits que t’ofereix una educació virtual, has de saber organitzar-te el temps per fer les tasques encomanades, prendre decisions pròpies sobre el procés d’aprenentatge personal, i buscar els recursos necessaris.
 • RESPONSABILITAT: malgrat es disposa de molta ajuda per part del professor, és un mateix qui ha de complir adequadament amb les activitats, en l’educació virtual no t’estan massa a sobre si fas o deixes de fer, és un mateix que s’ha d’anar marcant les pròpies fites.

També voldria remarcar un punt al que fa referència la presentació i que en algunes matèries com matemàtiques o aquelles que tenen uns raonaments complexes al darrera, fan encara més difícil aquest tipus d’aprenentatge a distància i és que, aprendre de forma virtual penso que requereix molt més temps de dedicació que en un aprenentatge presencial. Els materials digitals que pots trobar a la xarxa són molt i molt amplis, això implica que has de saber buscar la informació, llegir molt i molt, i sobretot aprendre a seleccionar-la, avaluar-la i convertir-la en coneixement. De vegades perds molt temps buscant, i quan tens massa informació també necessites temps per escollir i, tot i fer aquest primers passos bé, desprès et pots trobar que costa d’entendre el que llegeixes i llavors penses que potser és més fàcil que t’ho expliqui algú directament. Jo parlo per l’experiència que tinc amb empresarials, o per exemple en aquest curs d’aules digitals estic segura que si hagués tingut algú al costat que entengués una mica d’informàtica, no hauria perdut tant temps amb els problemes de descàrrega o amb altres qüestions purament tecnològiques i que jo no domino.

Si parlem dels avantatges de seguir una educació virtual, estic més o menys d’acord amb els que es mencionen en l’Scrib, com ara:

 • Major interès per la matèria
 • Millora la capacitat per resoldre problemes
 • Aprendre a treballar en grup i a comunicar les pròpies idees
 • Major confiança en ells mateixos
 • Increment de la creativitat i imaginació…

Ara bé, per una altra banda crec que el professor ha de tenir la capacitat de percebre aquells alumnes tenen dificultats d’adaptació en aquesta nova forma d’aprenentatge, sobretot per manca d’habilitats per desenvolupar-se en aquest entorn, ja que podria arribar a produir l’efecte contrari: desmotivació, desconfiança, aïllament…

monalumnes

O sigui que, docents, alerta! Observem detingudament als nostres alumnes i acompanyem-los i ajudem-los en tot el que sigui necessari!!!

EVELIN

Capacitacions dels docents i discents.

CAPACITACIONS DELS DOCENTS 2.0

Tal com hem anat aprenent en aquest curs, el rol del professor està canviant radicalment ja que les metodologies d’ensenyament i aprenentatge de les quals disposem també ho fan. Actualment, la docència va més enllà de la transmissió de coneixements. És una activitat complexa que requereix fer èmfasi no només en els aspectes metodològics i pràctics de l’ensenyament, sinó també en els socials i psicològics segons els grups que pretenem guiar.

Així, el docent 2.0 té moltes funcions a densenvolupar les quals les podríem agrupar en tres apartats:

 • Saber orientar i guiar a l’alumne per ajudar-lo a descobrir els objectius personals, proporcionar-li instruments d’autoreflexió i autoregulació i, afavorir l’autoavaluació i coavaluació.
 • Acompanyar-lo en el procés d’aprenentatge, escoltar-lo, preveure les seves dificultats, valorar les seves propostes veient sempre la seva part positiva i, ajudar-lo a trobar el seu camí.
 • Facilitar-li la construcció de coneixement, fent-lo reflexionar sobre els coneixements que ja té adquirits individualment i mostrar-li fins on ha d’arribar, treballar cooperativament i ajudar-lo a adquirir l’habilitat per fer-los avançar en el coneixement.

Així, per tal que la tecnologia aconsegueixi afavorir l’aprenentatge, nosaltres, els docents hem d’estar preparats, reciclats i capacitats per:

Guiar, programar, motivar, ajudar, animar, fer pensar, estimular, orientar, coordinar, escoltar, mediar…. acompanyar….

Per llegir més sobre el tema, aquí teniu una presentació on es parla del rol del professor:
[slideshare id=4201050&doc=roldocent-100521062638-phpapp02]

I en aquesta, es mostra molt esquemàticament però de forma molt clarificadora els rols del docent i dels alumnes:
[slideshare id=2495398&doc=elsrolsdelmestreilalumnev3-091113135529-phpapp01]

 

CAPACITACIONS DELS ALUMNES 2.0

Tal com venim dient reiteradament, l’educació està canviat per tal que els alumnes adquireixin una formació integral i l’habilitat d’aprendre a aprendr, a fer, a viure i a conviure, a posseir habilitats per adaptar-se a noves situacíons, a adquirir nous coneixements per poder sobreviure i enfrontar-se al món actual. La intel·ligència no està en la capacitat de resoldre conflictes, sinó en l’habilitat que tingui la persona per adaptar-se a un món compartit i canviant, per tant, l’aprenentatge en aquesta nova era, ha d’estar enfocat a la creació de coneixement.

Amb això, podríem més o menys deduir que dels alumnes en el món 2.0 hauríen de ser capaços de:

Socialitzar-se, informar-se, consultar, col·laborar, treballar en grup, tenir interès, estar motivats, descobrir, crear, jugar, interrelacionar, investigar, tenir criteri, ser actiu, opinar, autoavaluar-se, ser autònoms, ser responsables del seu propi procés d’aprenentage…  ser generadors de coneixement…

 

Per llegir més sobre el tema podeu veure la següent presentació:
[slideshare id=1520084&doc=diapositivasdelroldelestudianteenelentornovirtual-090601231031-phpapp02]

Llibres de text digitals, per què?

   Els llibres de text digitals tenen moltes avantatges en relació als llibres de text tradicionals. Incorporen una gran quantitat de recursos multimèdia que afavoreixen la comprensió dels conceptes, permeten un estudi interactiu, són molt més atractius i motivadors per a l’alumne, donen suport a l’exposició que fa el professor i s’actualitzen contínuament i immediatament amb nous recursos, correccions, ampliacions…

    Característiques generals dels llibres de text digitals: són interactius i innovadors, són creats per experts docents de cada matèria, estan pensats per facilitar la tasca del professorat, afavorir la comprensió de la matèria i l’interès de l’alumnat, i com no, fomentar l’ús de les noves tecnologies en l’àmbit educatiu. Si concretem una mica més: 

Recursos multimèdia interactius: Incorporen tot el temari curricular que exigeix la LEC i per tant treballen les competències bàsiques que es demanen; contenen molts exercicis interactius i autocorregibles, activitats originals per atreure l’atenció de l’alumne, animacions explicatives interactives, vídeos, simuladors i moltes més innovacions que augmenta la motivació de l’alumnat.

Formes diferents d’ús: Els llibres digitals poden ser utilitzats amb el projector i la pissarra digitals a l’aula, i també amb l’ordinador, tant a l’aula com a cas. Així es fomenta l’ús de les tecnologies i de l’ordinador com a eines de treball diari.

Materials de reforç i ampliació: Permeten incloure exercicis i activitats de graus de dificultat diferent, i apartats d’ampliació de la matèria, cosa que permet al professorat personalitzar el procés d’aprenentatge per a cada alumne, i atendre les necessitats educatives del grup.

Plataforma educativa: Hi ha editorials digitals que disposen de plataforma educativa 2.0 amb gestor d’avisos, calendari d’activitats, creació i publicació de blocs i fòrums, gestor d’avaluacions, espai per guardar i compartir documents amb els alumnes…

Quaderns d’exercicis digitals: Formats per molts i molts exercicis que s’envien i es reben on-line, i que es corregeixen i avaluen automàticament. Està pensat per poder realitzar un seguiment personalitzat de l’evolució de l’alumne. A més per mitjà d’una plataforma educativa es pot detectar: qui ha fet els deures i qui no, que els ha fet correctament, o en part o malament, quan han fet les activitats, on s’han equivocat, quina és l’evolució de l’aprenentatge de l’alumne, estadístiques…

Editor d’exercicis: En alguns editorials també és possible crear exercicis propi autocorregibles i autoavaluables per mitjà d’una Aula Web.

Actualització immediata: A diferència dels llibres de text tradicionals que tenen un procés de reeditació llarg i costós, els llibres digitals s’actualitzen contínuament i de forma immediata, es corregeixen errades, s’incorporen millores per atendre la necessitat del professorat i de l’alumne.

Idiomes: Segons les editorials i les matèries, pots trobar el llibre en diferents idiomes, generalment es troben en castellà i català, però també alguns els pots trobar en anglès, cosa interessant.

Cost: Per intentar fer arribar aquest material al major nombre d’estudiants, docents i centres, independentment de les seves condicions socials o econòmiques, les editorials digitals estan intentant oferir els llibres de text digitals a preus molt més econòmics que els llibres tradicionals.

 

Per llegir més informació podeu consultar les següents pàgines:

 http://imae.wikispaces.com/P1x1-PiR-L#P2

 http://www.digital-text.com/ca/ver-contenido/ventajas.htm

 http://imae.wikispaces.com/bl–P1x1-Editorials

 http://cienciaitecnologies.blogspot.com/2009/05/2-trobada-deducadors-blocaires-escola.html , concretament la wiki de l’apartat on tracta els llibres digitals, per què?

Finalment podem veure un vídeo que resumeix una mica el per què hem de començar a utilitzar els llibres de text digitals a l’aula:

Ús de la PDI + webquest

Aquesta setmana ja estem acabant la unitat 8, i degut a la seva importància anem a treballar en concret el punt 9, el càlcul de perímetres i d’àrees de diferents figures planes senzilles, a més de repassar certs conceptes que ja van sortir anteriorment, com ara: els percentatges, augments percentuals i representació a escala.

Per tal de refrescar una mica les idees farem ús de la PDI per tal de projectar activitats multimèdia interactives, veure vídeos explicatius i presentacions PPT, així repassarem els conceptes anteriors entre tots i practicarem amb alguns exercicis, a més podreu anar fent preguntes i discutint sobre la seva resolució, i com no, verificar les vostres respostes a l’ordinador. Finalment realitzareu una webquest per grups per tal de reflectir el nivell d’assoliment de la matèria.

FASE 1

 • Comencem recordant els percentatges i algunes aplicacions, per fer-ho anem responent entre tots i comprovant els vostres resultats a la pissarra digital:

Treballem els percentatges en unes eleccions

Aprenem a comptar amb descomptes

 [slideshare id=3641518&doc=percentatges250-100405133828-phpapp02]
 

 •  Passem ara a recordar què era l’escala i com es fan les representacions a escala donades les dimensions reals. Aquí veureu un vídeo molt explicatiu:

Vídeo – Com representar un objecte a escala?

 

 • Finalment, anem a veure un petit resum de la unitat que ens ocupa mitjançant aquesta presentació a la PDI,  i després practicarem amb diverses activitats abans de passar a la següent fase:
 • [slideshare id=297085&doc=geometria-plana-120491553141086-3]

Per a treballar aquest tema podem practicar amb les següents activitats de GEOCLIC, de les quals podeu fer els següents blocs:  1. Introducció als polígons, 2. Triangles, 3. Quadrilàters, 4. Activitats diverses sobre polígons, 5. Circumferència i cercle, 9. Perímetres i àrees de figures planes (part I) i 10. Perímetres i àrees (part II).

A mesura que aneu fent les activitats Jclic, anirem enregistrant l’informe dels vostres resultats en una base de dades, o sigui que, ENDAVANT! A PRACTICAR!! 

 

La resta d’activitats que anem fent a classe es podran fer en format digital o directament des del quadern, i fent ús del lector de documents, tots vosaltres podreu intervenir exposant els dubtes, idees i objeccions corresponents. 

FASE 2:

Una vegada repassats els conceptes i haver resolt els dubtes que han anat sorgint, ara és el vostre torn. Farem grups de tres persones de manera que dins el grup us pogueu ajudar mútuament per poder resoldre les activitats plantejades a la següent WebQuest. Aquí es descriuen els objectius concrets dins l’àrea de matemàtiques, així com els relacionats amb altres àrees, els recursos necessaris per realitzar-la, i molt important, el què i com s’avaluarà.

 WebQuest – FEM REFORMES A L\’ESCOLA.

Un consell, abans de començar a realitzar la WebQuest feu una ullada a l’apartat d’Avaluació. US INTERESSA!!

Fase 3:

Acabada la WebQuest, ara toca mostrar els vostres resultats, i per fer-ho farem les exposicions mitjançant la PDI per tal de seguir millor les vostres explicacions i poder valorar els vostres treballs.

El grup que hagi obtingut les millors qualificacions, tant a nivell de funcionament de grup, com a nivell d’avaluació de continguts, presentació, exposició… , podrà penjar el seu treball en aquest bloc, per tal de compartir amb la resta de companys la feina feta i l’esforç dedicat a la tasca.

ÀNIMS A TOTS I BONA FEINA!!

 

 

 

Més recursos de mates!

Aquí t’aniré posant enllaços que et poden servir per resoldre els teus dubtes conceptuals, per realitzar activitats d’autocorrecció, per insistir en aquells exercicis que no acabes d’entendre, per disposar de la calculadora Wiris (on-line), per obtenir programes específics de mates de geometria, estadística….
arosgirant
De mica en mica anirem afegint adreces que us siguin d’interès!!

Il·lusions òptiques

Mientras gran parte de lo que percibimos nos llega a través de los sentidos de los objetos que estan a nuestro alrededor, otra parte, quizás la más importante, viene siempre de nuestra mente

William James    

Aquí tens algunes de les il·lusions òptiques que més m’agraden, si tu en vols enviar algunes més, endavant!!!

 rotsnake               ROTSNAKE                                              Està basada en el mateix mecanisme que al cine: en la persistència de la visió, és a dir, la imatge persisteix a l’ull una fracció de segon, temps suficient per a què ens arribi el fotograma, impacti en la nostra retina i es generi la sensació de moviment.

 

QUADRES NEGRES

cuadrosnegros

 Exemple senzill de què el que veiem no és sempre el que hi ha: Quants punts pots comptar a les interseccions de les línies blanques? Cap, ja que no n’hi ha! Aquesta il·lusió òptica està relacionada am la forma que tenim de processar els contrastos.

 

 

 

 

També pots veure aquesta presentació sobre il·lusions òptiques. Agafa’t un kit-kat i disfruta!!