Funcions del Mestre d’Audició i Llenguatge

 mall

Els mestres especialistes d’audició i llenguatge han de prioritzar l’atenció específica als

alumnes amb retards i trastorns en la parla, la comunicació i el llenguatge.

Les funcions dels mestres especialistes d’audició i llenguatge són les descrites per als mestres

especialistes d’educació especial en relació amb l’alumnat amb retards i trastorns en la

comunicació, la parla i el llenguatge.

En els centres ordinaris amb agrupament d’alumnat sord, els mestres especialistes d’audició i

llenguatge centraran la seva intervenció en el suport a l’alumnat sord en els aprenentatges

vinculats a les diferents àrees curriculars i atenció logopèdica específica o ambdues.

El suport als alumnes es pot proporcionar:

· dins l’aula ordinària, en col·laboració amb els mestres tutors,

· en grup reduït d’alumnes,

· en atenció individual,

· en altres formes d’agrupament

A més, els mestres especialistes d’audició i llenguatge han de col·laborar amb els mestres en:

· L’elaboració del pla d’atenció i les adaptacions curriculars individualitzades dels

alumnes amb trastorns de llenguatge.

· L’elaboració o l’adaptació de materials didàctics que facilitin l’aprenentatge d’aquest

alumnat i la seva participació en les activitats del grup classe ordinari.

· La formulació de propostes de modificació curricular de caràcter individual per al’alumnat que ho requereixi.

En els centres amb agrupament d’alumnat sord, les actuacions dels mestres especialistes

d’audició i llenguatge tindran l’assessorament especialitzat del centre de recursos educatius per

a deficients auditius (CREDA) del sector.