PARLA

 

LES ALTERACIONS DE PARLA

Es caracteritzen per estar afectada l’àrea del llenguatge corresponent a la fonètica – fonologia. Existeixen altres àrees que poden estar afectades, com per exemple:

  • L’audició
  • La Fonació
  • Els Òrgans

Es poden classificar  en tres grups:

Alteracions de l’Articulació:

Les Dislàlies:

És una alteració en la producció  de fonemes.

– Classificació: Dislàlia Evolutiva, D. Fonològica, D. Fonètica, D. Audiògena

– Problemes de Simplificació de la Parla: Substitució, Omissió, Inversió/Metàtesi, Addició, Distorsió, …

Les Disglòssies:

Són una alteració en la producció oral deguda a una causa anatòmica i/o fisiològica i d’origen no neurològic.

– Classificació: D. Labial, D. Lingual, D. Mandibular, D. Palatal, D. Dental,  D.Nasal.

capture_3.jpg
capture_2.jpg capture_5.jpg
capture_4.jpg

La Disàrtria:

És la falta de coordinació de moviment, de coordinació fonorespiratòria i alteració en el to. Pot afectar la respiració, fonació, ressonància, articulació i prosòdia.

– Classificació: Disàrtria Flàccida, D. Espàstica, D. Atàxica, D. Hipercinètica, D. Hipocinètica…

Alteracions de Veu:

La Disfonia:

És una alteració de la fonació, ja sigui en la intensitat, to o timbre de la veu. La disfonia pot ser temporal o permanent.  Poden ser degudes a un trastorn orgànic o a una utilització inadequada de la veu.

– Classificació: Disfonia Orgànica, D. Funcional, Afonies.

nodulo-cuerda-vocal.JPG

 

Alteracions de la Fluïdesa:

La Disfèmia:

És una alteració que afecta al ritme de la parla, produeix bloquejos, repeticions, … En les primeres edats pot ser evolutiu.

– Classificació: Clònica, Tònica i Mixta .


Peña Casanova. MANUAL DE LOGOPEDIA. Masson. Barcelona
Gallego Ortega, JL. DIFICULTADES EN LA ARTICULACIÓN EN EL LENGUAJE. Aljibe. Málaga
Bustos Sánchez, Inés. TRASTORNOS DE LA VOZ. Aljibe.Málaga 

Deixa un comentari