LLENGUATGE ORAL

EL LLENGUATGE ORAL

El llenguatge és la capacitat de les persones de comunicar els seus pensaments i sentiments a una altra persona mitjançant les paraules.

Per entendre el llenguatge hem de tenir present els components:

1. La Forma

 • Fonètica
 • Fonologia
 • Morfologia
 • Sintaxi

2. El Contingut

 • Semàntica / Lèxic

3. L’Ús

 • Pragmàtica

 A més a més, el llenguatge posseeix dos nivells importants per al bon funcionament:

 • La Comprensió
 • L’Expressió

 CLASSIFICACIÓ DE LES ALTERACIONS DE LLENGUATGE

Les alteracions de llenguatge tenen afectades en major o menor grau , tots els components del llenguatge.

RETARD DE LLENGUATGE

Els nens que presenten retard de llenguatge oral poden presentar les següents característiques:

 • Alteracions fonològiques.
 • Alteracions a la concordança.
 • Lèxic pobre.
 • Sintaxis simple.
 • La comprensió és superior a la expressió.
 • Repeteix les oracions, però poden simplificar les paraules més llargues i complexes.
 • Sobdredeixis.
 • Dificultats en l’ús de paraules funció.
 • Estructura bàsica de l’oració limitada a dos o tres elements.
 • Omissió d’elements obligatoris de l’oració.
 • Ús pobre de les funcions del llenguatge.
 • Poca intenció comunicativa.

TRASTORN ESPECÍFIC DEL LLENGUATGE (T.E.L)

Es caracteritza per presentar greus dificultats en l’adquisició del llenguatge. Presenten problemes en l’elaboració del llenguatge, amb grans dificultats d’organitzar-lo. Les seves característiques són:

 • Està afectada tant l’expressió com la comprensió.
 • El desenvolupament del llenguatge no és homogeni.
 • La morfosintaxi és l’element del llenguatge que es troba més alterat.

Existeixen classificacions, que divideixen els tipus de TEL (segons Rapin i Allen, 1983):

 • TEL Semàntic – Pragmàtic
 • TEL Fonològic – Sintàctic
 • TEL Programació Fonològica

AFASIA

És el resultat d’una lesió cerebral adquirida en una persona que anteriorment ja  era competent. És un trastorn que dóna una dificultat o incapacitat per al llenguatge parlat o escrit. És degut a una lesió cerebral d’origen vascular (AVC), tumoral (TC) o traumàtic (TCE). Pot afectar  a la comprensió, l’expressió o a les dues , segons la zona afectada.

Classificació de les Afàsies:

 • Afàsia de Broca
 • Afàsia de Wernicke
 • Afàsia de Conducció
 • Afàsia Global
 • Afàsia Transcortical
Peña- Casanova. MANUAL DE LOGOPEDIA. Masson. Barcelona
Cuetos Vega, F.EVALUACIÓN Y REHABILITZACIÓN DE LAS AFASIAS.Panamericana. Madrid 
Pérez Pérez, E. Serra Reventós, M. ANÀLISI DEL RETARD DEL LLENGUATGE.Ariel.Barcelona 

Deixa un comentari