DEURES ESTIU 1r ANGLÈS (Grup PIM)

L’alumnat del grup haurà de lliurar en setembre els exercicis següents del llibre New Action 1.

Pages 40, 41: Exercices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

Pages 42, 43: A personal profile. Escriure un perfil similar al de l’exemple.

L’alumnat amb la matèria no assolida haurà de lliurar obligatòriament aquestes tasques en setembre.

La resta també ho hauran de presentar en setembre, ja que així tenen l’opció de pujar nota en la preavaluació.

DEURES ESTIU (1r A/B – 1rC)

1r A i B:
– Alumnat que ha assolit el curs: per tal de mantenir i consolidar els aprenentatges, recomanar la realització del dossier Oxford Holiday English 1r ESO (http://www.oupe.es/es/ELT/supplementary-material/holidayEnglish/oxfordholidayenglisheso/Paginas/oxfordholidayenglisheso.aspx)
– Alumnat que no ha assolit el curs: per tal de treballar els aprenentatges, caldrà realitzar el dossier Oxford Holiday English 1r ESO.
1r C:
 
– Alumnat que no ha assolit el curscaldrà realitzar els exercicis que s’indiquen a continuació del llibre de text New Action 1r ESO que han tingut aquest curs 2018-2019:
Unit 5:
pg. 60. VOCABULARY: ex. 1, 2, 3, 4.
pg. 60: READING: ex.5, 6, 7.
pg. 63: WRITING: ex. 6, 7, 8.
Unit 6:
pg. 64: VOCABULARY: ex. 1, 2, 3, 4, 5.
pg. 66: READING: ex. 4, 5, 6.
pg. 70: VOCABULARY: ex. 1, 2, 3.
pg. 71: READING: ex. 4, 5, 6.
pg. 73: WRITING: ex. 5, 6, 7.
pg. 74: VOCABULARY: ex. 1, 2, 3.
pg. 74: GRAMMAR: ex. 4, 5, 7, 8, 14.