Notes per els professors/es

Aquest projecte és una proposta educativa per a dur a terme amb alumnes de 4t d’ESO dins la matèria de matemàtiques. La idea és partir de dues preguntes concretes que es poden respondre utilitzant d’una manera globalitzada els coneixements de les àrees i volums adquirits en cursos anteriors.

Objectius
 • Treballar les àrees de figures planes i els volums de cossos geomètrics d’una manera globalitzada mitjançant dues preguntes com a fil conductor:
  • Quina superfície representen 25 cm2?
  • Quin volum ocupen 25 cm3?
 • Fer-se preguntes, formular hipòtesis i arribar a solucions concretes a través d’un procés deductiu.
 • Utilitzar el Geogebra i el Tinkercad com a eines per a representar les figures planes i cossos geomètrics.
 • Imprimir els dissenys realitzats amb una impressora 3D.
Metodologia
 • Les tasques estan pensades per a treballar en grups de 2 o 3 alumnes.
 • El projecte és ben obert, pels alumnes amb dificultats d’aprenentatge es pot limitar el càlcul a les figures/cossos més senzills. Per alumnes aventatjats, es poden plantejar les dues preguntes incorporant figures/cossos compostos.
 • Sessions:
  • Sessió 1: Introducció. 25 cm2 Pas 1
  • Sessió 2: 25 cm2 Pas 2/ Pas 3 (opcional)
  • Sessió 3: 25 cm3 Pas 1
  • Sessió 4: 25 cm3 Pas 2/Pas 3 (opcional)
  • Sessió 5-6: Imprimim 3D Pas 1/Pas 2
  • Sessió 7: Què hem après? Pas 1/Pas 2
  • Sessió 8: Què hem après? Pas 3. Avaluació del projecte
Criteris d’avaluació

Estan descrits a l’apartat d’avaluació del projecte.

Competències i continguts clau treballats

En aquest projecte, i segons els documents de desplegament de les competències bàsiques, es treballen les competències i els continguts clau que es llisten a continuació.

Competència matemàtica
 • Competència 1: Traduir un problema a llenguatge matemàtic o a una representació matemàtica utilitzant variables, símbols, diagrames i models adequats.
 • Competència 2: Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes.
 • Competència 3: Mantenir una actitud de recerca davant d’un problema assajant estratègies diverses.
 • Competència 5: Construir, expressar i contrastar argumentacions per justificar i validar les afirmacions que es fan en matemàtiques.
 • Competència 7: Usar les relacions que hi ha entre les diverses parts de les matemàtiques per analitzar situacions i raonar.
 • Competència 11: Emprar la comunicació i el treball col.laboratiu per compartir i construir coneixement a partir d’idees matemàtiques.
 • Competència 12: Seleccionar i usar tecnologies diverses per gestionar i mostrar informació, i visualitzar i estructurar idees o processos matemàtics.
Continguts clau (matemàtiques)
 • CC2: Raonament proporcional
 • CC3: Càlcul (mental, estimatiu, algorísmic, amb calculadora)
 • CC4: Llenguatge i càlcul algebraic
 • CC8: Sentit espacial i representació de figures tridimensionals.
 • CC9: Figures geomètriques, característiques, propietats i processos de construcció.
 • CC11: Magnituds i mesura
 • CC12: Relacions mètriques i càlcul de mesures en figures
Competència digital
 • Competència 1: Seleccionar, configurar i programar dispositius digitals segons les tasques a realitzar.
 • Competència 2: Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i tractament de dades numèriques per a la producció de documents digitals.
 • Competència 5: Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals.
 • Competència 8: Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball.
Competència àmbit personal i social
 • Competència 2: Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi aprenentatge.