Autoria: Isabel Porta Fitó i Meritxell Torra Merín

La música és un univers que ens va cridar l’atenció des d’un primer moment. Les dues estudiem música i toquem el piano des que érem petites, i podríem dir que forma part de les nostres vides. És per això que vam decidir orientar el treball en el camp de la música i estudiar aquells aspectes que ens creaven més interès. 

En un principi, va sorgir la idea d’enfocar el treball en l’estudi de la influència de la música en el rendiment escolar, però de seguida vam redireccionar el treball cap a respondre la pregunta d’on neix l’habilitat musical, si es tracta d’un caràcter innat o d’un caràcter adquirit per mitjà de l’experiència o de l’educació rebuda. 

Així doncs, al llarg d’aquest treball s’intentarà definir el terme “habilitat musical”, estudiant el seu desenvolupament, els factors que hi influeixen i alguns instruments de mesura. En primer lloc, s’exposarà la teoria de les intel·ligències múltiples proposada pel psicòleg Howard Gardner, centrant-nos en la intel·ligència musical i els seus components. Seguidament, s’exposarà la línia de desenvolupament de l’habilitat musical proposada per tres autors, Hargreaves, Swanwick i Lacárcel, tots ells autors reconeguts en el món de la pedagogia musical. Així mateix, es parlarà sobre la influència que tenen els factors genètics i socioambientals sobre l’habilitat musical individual. Finalment, es presentaran tres instruments de mesura de l’habilitat musical, el test de Wing, Bentley i Seashore, tres tests estandarditzats i de gran importància mundial. 

En la investigació d’aquest treball s’estudiaran les habilitats musicals de 175 alumnes de dues edats diferents (12-13 anys i 16-17 anys) i dos centres d’estudi de la nostra ciutat de Sabadell: per una banda, el Conservatori de Música i, per una altra banda, un institut d’ensenyament secundari, i es realitzarà una comparació tenint en compte diferents variables. Aquest estudi es realitzarà a partir del test de Seashore, un test auditiu que mesura 6 habilitats: el to, la intensitat, el ritme, el timbre, el temps i la memòria tonal. D’aquesta manera es mesurarà el grau d’habilitat en cada estudiant per tal d’esbrinar com es manifesta en cadascú. També es realitzaran unes preguntes inicials amb la finalitat d’interpretar els resultats segons diverses variables i poder-ne realitzar un estudi comparatiu. Els resultats obtinguts demostraran que l’edat, els estímuls educatius i familiars rebuts i l’existència de familiars músics són factors que determinen el desenvolupament de l’habilitat musical, que és present en tothom però en diferents graus.

Tutoria: Jordi Cañadell Badenes