BASES PER A LA PARTICIPACIÓ

 1. Hi pot participar l’alumnat de 2n curs de batxillerat que hagi estat seleccionat prèviament pel centre de secundària on està matriculat, de Sabadell i Sant Quirze del Vallès.
 2. Els treballs presentats han d’estar redactats en català i correspondre al curs 2020-2021. Poden ser individuals o col·lectius.
 3. Cada centre docent pot presentar un màxim de tres treballs.
 4. Els treballs es lliuraran en el format següent:
 • S’han de presentar en format PDF amb una extensió màxima de 70 pàgines, sense comptabilitzar en aquesta xifra els annexos. El treball podrà anar acompanyat de diferents suports en format digital: maquetes, material visual, material audiovisual. El treball quedarà en dipòsit a la biblioteca de la Fundació Bosch i Cardellach i a la biblioteca del Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Occidental I.
 • S’ha d’entregar un resum del treball en format PDF, on s’expliquin les motivacions i els resultats aconseguits. Ha de tenir una extensió màxima de 45 línies i cos 11 arial. S’hi adjuntarà una fotografia dels autors/es. Aquest resum juntament amb la fotografia es publicarà en format digital.
 • Cada treball haurà d’anar signat únicament amb un pseudònim i les dades personals no poden constar ni a la portada ni en el cos del treball. Les dades dels autors i autores, les del professorat i les del centre constaran a la fitxa de participació que s’haurà de lliurar signada pel tutor/a del treball de recerca i pel director/a del centre educatiu
 1. El treball, els annexos, el resum, la fotografia i la fitxa de participació s’hauran d’enviar a  crp-sabadell@xtec.cat
 2. El jurat estarà format per representants de la Fundació Bosch i Cardellach, de l’Ajuntament de Sabadell i de Sant Quirze del Vallès, dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament al Vallès Occidental, del món universitari, del professorat dels instituts, d’un familiar de la senyora Montserrat Miró Marimon i d’un membre del CRP que actuarà com a secretari/a.
 3. Es concediran quatre premis. Tres premis seran dotats per la Fundació Bosch i Cardellach i un per l’Ajuntament de Sabadell.

En   la   seva   concessió   es   tindran  en  compte  els criteris següents: correcció científica  en  el tractament  dels   temes  (claredat en el plantejament  inicial de la hipòtesi o objectius inicials del treball, claredat en l’exposició de les conclusions i correspondència entre el  plantejament  inicial i  les conclusions), presentació del treball (estructura, presentació correcta, ús  adequat  de  la  llengua), capacitats desenvolupades  per  l’alumnat  en  l’elaboració  del  treball  (capacitat de síntesi, valoració   crítica,  creativitat,   idoneïtat   de   les  fonts  d’informació  i  capacitat d’extreure dades significatives per al desenvolupament del treball).

En el cas del premi de l’Ajuntament de Sabadell, es vol potenciar els treballs de recerca dels alumnes de batxillerat que tinguin una temàtica relacionada amb la ciutat de Sabadell, per a projectar-los a la societat més propera i reconèixer l’esforç fet per l’alumnat i el professorat. Els treballs locals poden estar relacionats amb les ciències socials, les llengües, les arts, l’educació física, les ciències experimentals, el medi ambient, la  tecnologia i les matemàtiques.

 1. La data límit de lliurament dels treballs serà el dijous 18 de març de 2021 a les 2 del migdia a l’adreça electrònica indicada al punt 5.
 2. Es convocarà un acte públic de lliurament de premis i diplomes corresponents on també els autor i autores dels treballs guanyadors hauran de fer una exposició oral de la seva recerca. Hi assistiran el jurat, el tutor o tutora del treball i totes les persones interessades.
 3. El fet de participar en aquest premi pressuposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol circumstància no prevista serà resolta pel jurat.

La participació en aquest premi implica l’acceptació, per part dels participants, que les entitats organitzadores puguin captar imatges, veu i/o continguts durant l’acte de lliurament de premis i també implica la cessió gratuïta d’aquest material perquè pugui ser publicat en el web, xarxes socials i publicacions de les entitats organitzadores en relació al premi.

PREMIS

Es farà una publicació amb una fitxa de cadascun dels treballs presentats  i, a més, es contemplen els següents premis:

Primer premi

Beca de matrícula d’estudis de 700€, dotat per la Fundació Bosch i Cardellach.

Segon premi 

Beca de matrícula d’estudis de 500€, dotat per la Fundació Bosch i Cardellach.

Tercer premi

Beca de matrícula d’estudis de 300€, dotat per la Fundació Bosch i Cardellach.

Premi Ciutat de Sabadell

Beca de matrícula d’estudis de 700€, dotat per l’Ajuntament de Sabadell.

Així mateix a l’acte de lliurament de premis es farà menció específica dels treballs finalistes i es lliurarà un obsequi als seus autors.