Calendari d’ entregues i presentacions del projecte de EIE – M12 – M13 GS

Benvolguts alumnes,

Ara que encetem la recta final del curs i del Mòdul 10, només ens resta comunicar-vos les darreres dates de lliurament i el calendari d’ exposicions.

El dia 17 de Maig de 2018 s’ ha d’ entrega el projecte finalitzat en format  pdf. a la bústia de la plataforma.

EL dijous 24 de Maig s’ inicien les exposicions i s’ han de lliurar les presentacions a la bústia de la plataforma ( totes les presentacions s’ han de penjar aquest dia)

Calendari de presentacions curs 2017-2018

Ordre Presentacions M12-M13- GS

Moltes gràcies i feliç acabament de curs !

Àngels Codina

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Calendari d’ entregues i presentacions del projecte M10

Benvolguts/des alumnes,

Ara que encetem la recta final del curs i del Mòdul 10, només ens resta comunicar-vos les darreres dates de lliurament i el calendari d’ exposicions.

El dia 23 de Maig de 2018 s’ ha d’ entrega el projecte finalitzat en format  pdf. a la bústia de la plataforma, aquest mateix dia s’ inicien les exposicions i s’ han de lliurar les presentacions a la bústia de la plataforma ( totes les presentacions s’ han de penjar aquest dia)

Calendari de presentacions curs 2017-2018

Ordre Presentacions M10 2017-2018-pdf

Moltes gràcies i feliç acabament de curs !

Àngels Codina

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Calendari d’ entregues i presentacions del projecte M13 – 42C

Benvolguts/des alumnes,

Ara que encetem la recta final del curs i del Mòdul 13, només ens resta comunicar-vos les darreres dates de lliurament i el calendari d’exposicions.

El dia 31 de Maig de 2018 s’ ha d’ entrega el projecte finalitzat en format  .pdf. a la bústia de la plataforma.

El dia 11 de juny que s’inicien les exposicions s’han de lliurar els projectes en format paper  i s’han de penjar les presentacions. a la bústia de la plataforma.

Calendari de presentacions curs 2017-2018

Presentacions 2017-2018

Moltes gràcies i  feliç acabament de curs !

Àngels Codina

Publicat dins de Els vostres projectes | Deixa un comentari

El pressupost de tresoreria: una aproximació

L’estat de flux de tresoreria ens informa de les transaccions que afecten el disponible de l’empresa; per tant, ajuda a avaluar la capacitat de l’empresa per generar tresoreria, i a fer front a les futures obligacions de pagament.

L’estat de flux de tresoreria pot calcular-se amb dades històriques (un cop ja són conegudes) o amb dades provisionals (quan es té previst que succeiran). En aquest segon cas, l’estat de flux de tresoreria, també anomenat pressupost de tresoreria o de caixa, és una eina molt útil per a les empreses per saber el seu estat financer, ja que permet estimar els dèficits o superàvits de tresoreria que tindrà l’empresa a curt termini i, per tant, actuar en conseqüència.

Què s’ha de tenir en compte per dur a terme un estat de flux de tresoreria ?

Quan es fa un estat de flux de tresoreria és útil distingir els cobraments i pagaments d’explotació dels que no són d’explotació. Els d’explotació són aquells moviments de tresoreria directament relacionats amb l’activitat pròpia de l’empresa (cobrament de clients, pagament de proveïdors, pagament de despesa d’explotació, etc.). Els moviments de tresoreria que no són d’explotació són la resta (cobrament per préstecs, ampliacions de capital, inversions en immobilitzat, devolucions de préstecs, etc.).

Informació necessària per dur a terme un estat de flux de tresoreria

Perquè una empresa pugui dur a terme un estat de flux és necessària la informació següent:

 • Saldo final de tresoreria de l’any anterior.
 • Previsió de tots els cobraments i pagaments que hauran de realitzar al llarg de l’any.

Apartats que cal tenir en compte

Operacions d’explotació

 • Cobrament de clients: diners que cobra una empresa dels seus clients pel fet de vendre’ls els seus productes o serveis.
 • Cobrament d’altres deutors: diners que cobra una empresa pel fet de vendre’ls productes o serveis a persones que no tenen el qualificatiu estricte de client.
 • Pagaments als proveïdors: diners que paga l’empresa als seus proveïdors pel fet de comprar-los les matèries primeres, els productes semiacabats…
 • Pagament al personal: sou que paga l’empresa als seus treballadors.
 • Tributs: diners que paga l’empresa a l’Estat en concepte de seguretat social, IVA, taxes, IRPF…
 • Pagament a altres creditors: tots aquells pagaments que fa l’empresa a proveïdors per prestació de serveis, com ara advocats, assessors, auditors, publicitat…

Operacions financeres

 • Cobrament d’interessos i dividends: diners que cobra una empresa per interessos, majoritàriament del banc, i dividends d’accions que té d’altres empreses.
 • Pagament d’interessos i dividends: diners que paga una empresa per interessos de préstecs i altres, i dividends que paga l’empresa als seus accionistes.

Operacions per activitat d’inversió

 • Cobrament per vendes d’immobilitzat: diners que cobra l’empresa per la venda dels seus immobilitzats.
 • Cobrament per vendes d’inversions financeres: diners que cobra l’empresa per la venda de les seves inversions financeres.
 • Cobrament per subvencions de capital: diners que cobra l’empresa amb motiu de subvencions.
 • Pagament per compres d’immobilitzat: diners que paga l’empresa amb motiu d’invertir en immobilitzats: màquines, edificis, terrenys…
 • Pagament de compres d’inversions financeres: diners que paga l’empresa amb motiu d’invertir en financers.
 • Pagament per compres o absorció d’altres empreses: diners que paga l’empresa a tercers per la compra o absorció de les seves empreses.

Impost sobre beneficis

 • De l’exercici anterior: impost que paga l’empresa a causa de l’impost sobre societats (normalment les empreses el paguen el mes de juliol).
 • Entregues a compte: pagaments a compte que realitza l’empresa amb motiu de l’impost de societats de l’any en curs (tres pagaments anuals: els mesos d’abril, octubre i desembre).

Font del text: GPM  auditors associats, SL.

 

Publicat dins de El projecte pas a pas, General | 16 comentaris

Èxit de la VI trobada d’ Empresaula al Auditoria Axa de Barcelona.

Dimecres dia 7 de febrer, els alumnes de Grau Mitjà de Cicles Formatius de Gestió Administrativa de la la Salle Manlleu van participar a la VI trobada d’empreses simulades Empresaula a l’Auditori Axa de Barcelona. Les quatre empreses participants, Occamy SASBoarding Smiles SASIklan SAS i Make your Style SAS, van fer una presentació molt acurada de la seva proposta empresarial al costat de més de 70 empreses de tota Espanya. L’empresa Occamy SAS va obtenir un tercer premi. Tot un reconeixement a la feina ben feta.

Els quatre equips participants també van estar presents al networking, mitjançant el qual van poder contactar i establir relacions comercials amb altres empreses, representar l’empresa i posar en pràctica les tècniques de comunicació i presentació del seus productes.

Aquesta experiència va resultar molt positiva pels alumnes ja que van poder desenvolupar en viu tot allò que fan de manera virtual a l’aula de simulació, aula empresa.

Felicitats noi/noi@s per la vostra feina !

Publicat dins de Bones pràctiques empresarials, General | 1 comentari

El Macroentorn

El macroentorn de la companyia es composa de sis factors o forces principals: l’entorn demogràfic, econòmic, natural, tecnològic, polític i el cultural.

Està compost per totes aquelles variables que influeixen en l’organització i que aquesta no pot controlar, encara, solen ser molt poderoses i tenen un efecte decisiu sobre l’organització. A diferència dels factors que formen el microentorn, els factors del macroentorn, teòricament, no guarden una relació causa-efecte amb l’activitat empresarial. Són genèrics i existeixen amb independència de la companyia al mercat. Es refereix al medi extern que envolta l’organització des d’una perspectiva genèrica, és a dir, a tot el que envolta l’organització derivat del sistema socioeconòmic en què desenvolupa la seva activitat.

Reuneix tots els altres nivells. Cada vegada té una dimensió més àmplia i intensa, degut en gran mesura a la creixent internacionalització de l’activitat econòmica.

La Nació o àmbit geogràfic que no inclou necessàriament al sector ni a la cadena d’activitats empresarials, tot i que s’interrelaciona amb ell. És un espai intermedi que pot equiparar a un cert espai econòmic, nació o regió en què múltiples cadenes empresarials desenvolupen la seva activitat i en el qual les administracions públiques o els agents econòmics representen un paper més o menys destacat en el desenvolupament de la mateixa. “Porter”, en estudiar els avantatges competitius de les nacions, considera l’existència del que anomena “el diamant”, format per quatre elements: Microentorn

 

Les condicions dels factors: fa referència als recursos disponibles a l’àrea, distingint fonamentalment els recursos físics, els de capital, els humans i de coneixement, les infraestructures i els equipaments.
Les condicions de la demanda: es refereix a les característiques del mercat on actua l’empresa. té especial importància el coneixement de l’estructura del mercat, la grandària, composició i pautes de creixement de la demanda, els sistemes de distribució i la posició dels clients i consumidors.
Els serveis connexos i de suport: són elements significatius pel que fa al procés d’innovació i perfeccionament derivat d’unes estretes relacions de treball entre proveïdors i clients, per una banda, i per un altre d’iniciatives tant públiques com privades que realitzin activitats capaços d’estructurar en l’àrea elements que afavoreixin la competitivitat de les organitzacions empresarials.
L’estratègia, estructura i rivalitat de les empreses: “Porter”considera que la configuració empresarial, tant pel que fa a unes determinades configuracions de l’estratègia i estructura de les empreses d’una àrea, com al grau de rivalitat existent entre les empreses, eleva el nivell competitiu de les mateixes.
Factors Indirectes ( Macroentorn)
Són aquells sobre els quals l’empresa no pot influir de manera directa i no té un control sobre ells.
Econòmics:
Vénen determinats per l’estructura i conjuntura econòmica de cada país. A l’hora de prendre decisions estratègiques les dades econòmiques són essencials, per exemple, la ubicació i instal · lació d’una nova planta productiva o entrar en un nou mercat. S’haurien de tenir en compte les condicions econòmiques del país mitjançant estudis comparatius entre regions o països.
Inflació
Dèficit públic
Taxa d’atur
Taxa de creixement del PIB (Producte Interior Brut)
Renda per càpita
Tipus d’interès
Tipus de canvi
Dèficit exterior
Energia
Preu del sòl
Condicions de risc d’un país
Disponibilitat, preu i qualitat, tant del factor capital com de la mà d’obra qualificada, o altres recursos productius
Internacionalització (regionalització i globalització)

Socioculturals i demogràfics
Són aquells que fan referència a les característiques de la societat en què opera la companyia. L’entorn sociocultural té grans repercussions sobre els hàbits de compra i consum de la societat. Moltes organitzacions, com General Motors, Kellog, Toyota, Sony, Burger King … són avui globals, i contemplen el món com un gran mercat. Productes com els rellotges Swatch, l’ Ipah, l’ Iphone  o els serveis financers de Citibank es dirigeixen a una clientela planetària. És per això, que és tan important aprendre a operar amb cultures diferents, i manejar la diversitat és un dels grans reptes que ha d’afrontar la direcció d’empreses en l’actualitat
Demografia
Nivell educatiu
Envelliment de la població
Incorporació laboral de dones i joves
Valors culturals i ètics
Estils de vida
Emigració
Polítics, Legals i Regulacions:Es deriven del sistema polític, de la seva estructura i de la seva legislació específica. L’ambient polític es reflecteix en les actituds i accions dels legisladors i els líders socials, tractant de respondre a les demandes de la societat.

Legislació laboral. El poder polític afecta totes les esferes de l’activitat empresarial i, en relació amb els negocis, realitza dues accions fonamentals: els impulsa o els limita. Els impulsa si crea unes condicions positives per atreure la inversió o per localitzar o crear noves companyies, o incentiva el desenvolupament de les existents.
Sistema Fiscal
Normes de qualitat
Responsabilitat per danys causats per defectes dels productes
Nivells de contaminació
Sistema mercantil
Protecció de patents i marques
Regulació del mercat financer
Normes en matèria laboral
Seguretat i higiene ocupacional
Mesures proteccionistes
Restriccions legals o barreres que impedeixen el desenvolupament d’empreses
Sector públic competeix en la captació de recursos financers
Política governamental en el desenvolupament tecnològic
Sarbanes Oxley (SOx)

Mediambientals
Lleis Mediambientals (ús materials reciclables, ús eficient de l’energia)
Costos en adaptar-se a les lleis ambientals

En una economia globalitzada constitueixen costat dels factors econòmics un criteri decisiu de localització o deslocalització empresarial.
Tecnològics:
Els avenços tecnològics no només són els que més ràpidament evolucionen, sinó que són els que tenen més abast a l’hora d’ampliar o limitar les oportunitats d’una empresa establerta. La tecnologia, influeix en l’organització de diverses formes: a les tècniques de producció i de gestió, a les característiques dels productes o serveis i als equips i processos productius. Està relacionada amb la millora contínua de qualitat i és una font d’avantatge competitiu. Per això cal que la gerència estigui molt atenta als canvis i avenços que es produeixen en aquest camp, per tal de considerar la viabilitat de la seva aplicació.

Política seguida per les empreses o pels estats en matèria de recerca i desenvolupament (R + D) més Innovació
Continu procés d’innovació tecnològica
Tendències Tecnològiques

Adolfo Araujo J

Publicat dins de General | 3 comentaris

“El microentorn”

El “microentorn” o entorn comercial de l’empresa el configuren tots aquells agents que intervenen habitualment en l’espai extern de l’empresa: els proveïdors, que subministren el que necessita l’empresa; els competidors, que fa el mateix que l’empresa (competència directa) o alguna cosa similar o substitutiva del que ofereix la nostra empresa (competència indirecte), i els clients (clients potencials), que compren (siguin usuaris o consumidors) allò que se’ls ofereix.

L’objectiu d’aquest segon pas és buscar i recopil·lar la informació necessària sobre la situació del mercat i de l’entorn directe en el que s’haurà d’inserir la nostra empresa. D’aquesta forma podrem establir millor les nostres estratègies i prendre decisions més precises.

Descriu els teus clients potencials!

També és important que decidim quina serà la nostra activitat i triem un Codi d’activitats. D’aquesta forma serà més fàcil trobar la informació pròpia de l’activitat, de la seva evolució i de l’estat actual.

A continuació determinarem el mercat objectiu (Àrea Objectiu i Clients Potencials). La situació geogràfica, i una imatge el més completa dels nostres clients potencials (edat, sexe, distribució geogràfica, gustos, sensibilitats, nivell d’ingressos, relació amb el producte o servei,…)

Després convé dedicar l’atenció als competidors, fent una relació de les empreses que ofereixen els mateixos productes o serveis que nosaltres, analitzant la seva ubicació, l’estat econòmic, els serveis concrets que ofereixen, la relació amb els seus clients i la política de preus i/o descomptes.

Amb tot, anirem configurat part del Pla de Màrqueting, que ens donarà el coneixement necessari per enfrontar la resta de passos del Projecte Empresarial.

A.Codina

Publicat dins de El projecte pas a pas, General | 2 comentaris

Enquestes i qüestionaris a través d’internet

Ara que estem treballant l’enquesta en el projecte empresarial, m’ha semblat adequat recollir algunes eines d’Internet per a l’empresa que estan destinades a facilitar la recollida de dades en aquesta part de l’estudi de mercat. No obstant, abans de començar, cal tenir en compte que no totes les enquestes i mostres preses a través d’Internet donaran resultats fiables, i que no totes les empreses recolliran respostes representatives des d’aquest mitjà.

Malgrat tot, al tractar-se d’eines que pot gestionar i adaptar el propi usuari de forma gratuïta, no esta mai de més conèixer-la i ressenyar-la. També poden servir per reunir tots els resultats en un únic sistema. De moment, les opcions que us puc presentar són les següents:

Doodle: Ideal per organització d’esdeveniments, i per preguntar preferències horàries i de calendari.

GoogleDocs: Té una opció (formularis) que és idònia per elaborar enquestes, publicar-les, compartir-les i consultar un resum de resultat.

Tutorial per a fer un qüestionarihttp://Crear Formularios en Google Drive – 2017

Publicat dins de El projecte pas a pas, General | 2 comentaris

Granja cafeteria : Art i Crep la cafeteria de la Mari

Continuant el nostre particular viatge de l’ emprenedor, aquest dimecres  dia 22 de novembre  gaudiren  de la presència de Mari Gualda d’ Art i Crep. La Mari és una dona inquieta i creativa que porta una cafeteria i sala d’exposicions als Hostalets de Balenyà.

10885121_1596283313916382_4670876895988894582_n

La Mari Gualda, va obrir el seu negoci  el gener del 2015 ; Una granja cafeteria on poder realitzar els seus somnis, on mima als seus clients amb  una atenció personalitzada, i uns  productes exquisits .Després de gairebé tres anys de rodatge en el negoci ha aconseguit consolidar una clientela, fer que els clients se sentint com a casa i poder gaudir amb el dia a dia de la seva feina. No ha estat una feina fàcil, La Mari. Fa entrepans, ” foccacies” , creps dolces, salades, tapes, “montaditos”,  coques i una  gran varietat  de pastissos artesans ( de pastanaga, de taronja , xocolata negra , blanca , ametlles i molts més).

Ella ens explicarà que amb esforç ,constància i il·lusió s’ aconsegueixen els somnis.

Moltes gràcies Mari, tot un plaer !

PS: Per a més informació: https://www.facebook.com/articrepcafe/ i també a Instagram.

Publicat dins de Emprenedors, General | Deixa un comentari

Simulació Empresarial

Hola a totes i tots,

Primer de tot donar-vos la benvinguda a aquest nous curs que comença.

Durant aquest curs seré la professora  d’ aquesta nova aventura Modul 11 i Mòdul 13 . Simulació Empresarial i Projecte d’ Administració i Finances.

images

A  partir  de dimecres dia 19 de setembre   i durant vuit setmanes  els  alumnes  del  Mòdul  11 Simulació empresarial  de  Grau Superior d’ Administració i Finances , realitzaran activitats en les seves empreses simulades , Adventure Time, SAS, Ecocuida’t, SAS, Ka Animals, SAS i Diamond Luxury, SAS.

Adventure time

                                    diamond luxury

Ka animals                     logo_ecocuida_t

Utilitzaran la xarxa de simulació  “Empresaula.com”  i  el programari DelSol amb els aplicatius: Factusol ,  Contasol i Nominasol.

Els alumnes  disposaran de 4 empreses,  en les que aniran treballant la simulació empresarial durant aquestes setmanes. Tots ells passaran pels  diferents departaments ( comercial  compres, comercial vendes , comptabilitat / finances  i recursos humans) i  aprendran  les diferents  tasques que han de realitzar en cadascun d’ ells.

Us desitgem un Bon viatge !

Salutacions i bona feina !

Publicat dins de General, Simulació Empresarial | Deixa un comentari