Els símbols de desigualtat

Els símbols de desigualtat són:

< “més petit que”

> “més gran que”

“més petit o igual que”

“més gran o igual que”

Aquests símbols s’utilitzen, per exemple, per comparar nombres:   3 < 5 ,   9 > 6 .

També es poden utilitzar per comparar expressions:   x+1 ≤ 4  (en aquest cas x pot ser 3 o qualsevol nombre més petit que 3).

Observa que la part més gran dels símbols de desigualtat sempre ha d’estar orientada cap al nombre o la expressió amb valor més gran.

Pascal

Blaise Pascal (1623-1662) va ser un matemàtic i físic francès.

Algunes de les coses que va fer són:

 • Va inventar una de les primeres calculadores mecàniques: la Pascalina. Aquesta calculadora servia per sumar i restar però no per multiplicar. Encara es conserven exemplars d’aquesta calculadora; un d’ells es troba al Musée des Arts et Métiers a París.
 • Va treballar amb el triangle de Pascal (també anomenat de Yanghui i de Tartaglia), que és un triangle numèric que ajuda a calcular els nombres combinatoris utilitzats en el desenvolupament del Binomi de Newton.
 •  Va fer estudis sobre probabilitats incentivat pel Caballer de Méré, qui li plantejà un problema matemàtic basat en un joc d’atzar amb aposta.
 • Va fer estudis sobre geometria projectiva.
 • El símbol igual =

  El símbol = significa igual. El símbol ≠ significa no igual, diferent.

  A ambdós costats d’un = només hi poden haver expressions amb el mateix valor. Per exemple:  2+3=5.
  A ambdós costats d’un ≠ només hi poden haver expressions amb valors diferents. Per exemple: 2+3 ≠ 6.

  Cal vigilar com utilitzem el símbol d’igualtat. No podem escriure: 2+3=5-1=4 !!!  Estariem dient que 2+3 i 5-1 són el mateix, cosa que no és certa, evidentment. Segurament el que voliem era dir que 2+3 és 5 i que si a 5 li restem 1 dóna 4. Per dir això, hauriem d’escriure: 2+3=5 ,  5-1=4 .

  Notació matemàtica

  Les Matemàtiques tenen un llenguatge propi. Conèixer aquest llenguatge pot ser molt útil. Si volem llegir o escriure matemàtiques necessitem conèixer, doncs, la notació matemàtica.

  La notació matemàtica és el sistema de signes que s’utilitza per expressar conceptes matemàtics.

  Si a un nen de 5 anys que ha anat a l’escola del nostre poble li demanem que ens expliqui el significat de “2+3”, segurament no tindrà cap problema en dir-nos que això significa “dos més tres”. Però si li demanem que ens expliqui el significat de “2 x 3”, el més problable és que digui “dos ics tres”, ja que a aquesta edat encara no sabrà que la “x” , en aquest context, significa “per” (multiplicat).

  Per entendre les matemàtiques escrites, és importantíssim conèixer el seu llenguatge propi, és a dir, entrendre la notació matemàtica. A més, molts problemes es resolen de forma molt més senzilla si s’utilitza la notació matemàtica en el seu plantejament. Així doncs et recomano que aprofitis qualsevol ocasió per aprendre més sobre la notació matemàtica.