Category Archives: General

Els símbols de desigualtat

Els símbols de desigualtat són:

< “més petit que”

> “més gran que”

“més petit o igual que”

“més gran o igual que”

Aquests símbols s’utilitzen, per exemple, per comparar nombres:   3 < 5 ,   9 > 6 .

També es poden utilitzar per comparar expressions:   x+1 ≤ 4  (en aquest cas x pot ser 3 o qualsevol nombre més petit que 3).

Observa que la part més gran dels símbols de desigualtat sempre ha d’estar orientada cap al nombre o la expressió amb valor més gran.