Reciclatge

Reciclatge

Reciclatge és un terme emprat de manera general per a descriure el procés d’utilització de parts o elements d’un article, aparell que encara poden ser usats, a pesar de pertànyer a alguna cosa que ja va arribar al final de la seva vida útil.

Reciclar és l’acció de tornar a introduir en el cicle de producció i consum productes materials obtinguts de residus.

Reciclatge de plàstics

Cada dia és més clar que és necessària la recuperació de les restes plàstiques perquè el principal problema dels plàstics és que al convertir-se en residu no són absorbits per la natura i resten inalterables durant molts anys.
Davant aquest problema la solució és el reciclat.

Són tres les etapes de reciclatge de plàstics:

 • Recol·lecció: Tot sistema de recol·lecció diferenciada que s’implementi descansa al principi fonamental, que és la separació, en la llar, dels residus en dos grups bàsics: residus orgànics d’una banda i inorgànics per un altre.
 • Centre de reciclat: Aquí es reben els residus plàstics mixts compactats en blocs que són emmagatzemats a la intempèrie.

 • Classificació: Després de la recepció s’efectua una classificació dels productes per tipus de plàstic i color. Si bé això pot fer-se manualment, s’han desenvolupat tecnologies de classificació automàtica, que s’estan utilitzant en països desenvolupats.

Tipus de reciclatge

-El reciclatge mecànic

El reciclat mecànic és un procés físic mitjançant el qual el plàstic post-consum o l’industrial (scrap) és recuperat, permetent la seva posterior utilització. Els plàstics que són reciclats mecànicament provenen de dos grans fonts:

-Els residus plàstics provinent dels processos de fabricació.

-Els residus plàstics provinent de la massa de Residus Sòlids Urbans (RSU).

Aquests es divideixen al seu torn en tres classes:

 • Residus plàstics de tipus simple: han estat classificats i separats entre si els de diferents classes.
 • Residus mixts: els diferents tipus de plàstics es troben barrejats entre si.
 • Residus plàstics mixts combinats amb altres residus: paper, cartró, metalls.

-Reciclatge Químic

Es tracta de diferents processos mitjançant els quals les molècules dels polímers són trencades donant origen novament a matèria primera bàsica que pot ser utilitzada per a fabricar nous plàstics.

Principals processos existents:

 • Pirolisis: És el craqueo de les molècules per escalfament en el buit. Aquest procés genera hidrocarburs líquids o sòlids que poden ser després processats en refineries.

 • Hidrogenación: En aquest cas els plàstics són tractats amb hidrogen i calor. Les cadenes poliméricas són trencades i convertides en un petroli sintètic que pot ser utilitzat en refineries i plantes químiques.

 • Gasificación: Els plàstics són escalfats amb aire o amb oxigen. Així s’obtenen els següents gasos de síntesis: monòxid de carboni i hidrogen, que poden ser utilitzats per a la producció de metanol o amoníac o fins i tot com agents per a la producció d’acer en alts forns.

 • Quimiolisis: Aquest procés s’aplica a poliésteres, poliuretanos, poliacetales i poliamides. Requereix altes quantitats separades per tipus de resines. Consisteix en l’aplicació de processos solvolíticos com hidròlisis, glicólisis o alcohólisis per a reciclar-los i transformar-los novament en les seves monómeros bàsics per a la repolimerización en nous plàstics.

 • Metanólisis: És un avançat procés de reciclat que consisteix en l’aplicació de metanol en el PET. La Quimiolisis i la Metanólisis, requereixen residus plàstics separats per tipus de resina. En canvi la pirolisis permet utilitzar residus plàstics mixts.Perspectives del reciclatge:

 • El reciclatge químic es troba avui en una etapa experimental avançada. És de suposar que en els pròxims anys pugui transformar-se en una poderosa i moderna eina per a tractar els residus plàstics.
 • Si bé el reciclat mecànic es troba en un estat més evolucionat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *