Criteris d’avaluació

Criteris d’avaluació cicle inicial (1r i 2n)

Llengua catalana i literatura

 1. Comprendre tot tipus de missatges orals que es produeixen en activitats d’aula, situacions d’aprenentatge i vida quotidiana, i en diferents suports.
 2. Participar de forma adequada en les situacions comunicatives habituals en el context escolar i social, respectant les normes d’interacció oral i mostrar interès i respecte quan parlen els altres.
 3. Realitzar exposicions orals de textos memoritzats o de producció pròpia referits a coneixements, vivències o fets, adaptant el to de veu o el gest a la situació comunicativa, i amb utilització d’imatges o audiovisuals, si la situació ho requereix.
 4. Aplicar a les lectures individuals algunes estratègies treballades col·lectivament, començant per les més senzilles, com mirar les imatges i llegir el títol per fer hipòtesis.
 5. Comprendre i extreure informacions rellevants de textos escrits i audiovisuals adequats a l’edat i presentats en diferents suports.
 6. Conèixer el funcionament bàsic de la biblioteca de centre.
 7. Mostrar interès per la lectura en general i pels textos tradicionals i de literatura adequats a l’edat.
 8. Escriure textos de diferents tipologies i que responguin a diferents situacions (notícies, experiències, descripcions, textos imaginatius, entre altres) a partir de models o de creació pròpia, escrits a mà o amb eines informàtiques.
 9. Haver mecanitzat que abans d’escriure s’ha de pensar i, un cop escrit, s’ha de revisar. Aplicar-ho a tot tipus de textos.
 10. Mostrar coneixement de l’ortografia de base i de les normes ortogràfiques més bàsiques en algunes o en la majoria de les produccions.
 11. Ser capaç d’observar el funcionament de la llengua: canvis d’ordre dels elements, formació de paraules, formes literàries, analogia, entre altres.
 12. Mostrar interès per aplicar els coneixements apresos a la lectura i a l’escriptura i per la bona presentació dels treballs.
 13. Escriure textos narratius de caràcter poètic (contes, poemes, endevinalles, refranys, rodolins) basant-se en models observats i analitzats.
 14. Saber utilitzar algun recurs propi del llenguatge poètic per explicar sentiments, emocions, estats d’ànim: sentit figurat, sinònims, comparacions, entre altres.
 15. Comprendre que la llengua és un instrument de comunicació, per aprendre i apropar-se a altres cultures, que hi ha diversitat de llengües i mostrar respecte per totes.
 16. Percebre algunes característiques de les semblances entre les llengües que hi ha a l’aula o a l’entorn més proper.
 17. Tenir una actitud crítica cap a tota mena d’estereotips que reflecteixen prejudicis racistes, classistes, religiosos o sexistes.

Llengua castellana i literatura

 1. Comprendre i extreure informació rellevant de produccions orals adequades a l’edat, i de diferents suports utilitzats a l’aula.
 2. Participar adequadament en interaccions a classe amb les nenes i els nens i els mestres en diferents situacions comunicatives.
 3. Respectar les normes d’interacció oral i mostrar interès i respecte quan parlen els altres
 4. Mostrar l’actitud i l’atenció adequades quan s’explica o es llegeix un conte, un poema, una cançó.
 5. Realitzar breus exposicions orals sobre coneixements, vivències o fets.
 6. Comprendre informacions rellevants de missatges escrits breus i mostrar comprensió per mitjà d’explicacions orals o altres representacions que s’hagin treballat a classe: contestar preguntes, completar un text, escollir un dibuix.
 7. Mostrar interès i llegir contes adequats a la seva competència lectora.
 8. Escriure missatges relacionats amb temes d’aprenentatge i experiències pròpies. Redactar amb claredat i ortografia adequada als seus aprenentatges.
 9. Conèixer les paraules dels temes treballats a l’aula.
 10. Mostrar coneixement en la correspondència so-grafia i tenir assolida l’ortografia de base i algunes regles bàsiques d’ortografia en els escrits fets a l’aula.
 11. Ser capaç d’escriure textos curts amb intenció literària.
 12. Comprendre que la llengua és un instrument de comunicació, per aprendre i apropar-se a altres cultures, que hi ha diversitat de llengües i mostrar respecte per totes.
 13. Percebre algunes característiques de les semblances entre les llengües que hi ha a l’aula o a l’entorn més proper.
 14. Tenir una actitud crítica cap a estereotips lingüístics que reflecteixen prejudicis racistes, classistes, religiosos o sexistes.

Primera llengua estrangera

 1. Captar el missatge global de les produccions orals amb suport visual i no visual més treballades a l’aula.
 2. Entendre i participar activament de les interaccions orals treballades.
 3. Reconèixer mots i expressions orals en la seva forma escrita i usar-les oralment.
 4. Reproduir textos orals tenint en compte l’entonació, el ritme, i l’entonació segons el model ofert.
 5. Reconèixer i comprendre paraules i expressions escrites més treballades a l’aula.
 6. Escriure paraules, expressions conegudes i frases a partir de models i amb una finalitat específica.
 7. Captar el missatge global de textos literaris orals senzills d’estructura repetitiva amb suport visual.
 8. Reproduir oralment textos literaris senzills memoritzats amb la utilització d’imatges.
 9. Percebre algunes característiques de les semblances entre les llengües que hi ha a l’aula o a l’entorn més proper.
 10. Comprendre que la llengua és un instrument de comunicació, per aprendre i apropar-se a altres cultures, que hi ha diversitat de llengües i mostrar respecte per totes.
 11. Mostrar interès i valorar la utilització d’una llengua estrangera per a la comunicació dins de l’aula i en les activitats d’ensenyament-aprenentatge que es creïn dins de l’aula.

Matemàtiques

 1. Reconèixer i utilitzar nombres (cardinals, ordinals, identificadors) en situacions familiars i en altres àrees.
 2. Cercar semblances i diferències entre objectes i situacions (en particular, els canvis que es produeixen en una seqüència), i classificar i ordenar objectes d’acord amb diferents criteris.
 3. Comprendre situacions-problema relacionades amb aspectes concrets i vinculats a la pròpia experiència. Emprendre la resolució de forma autònoma i expressar la solució i el procés seguit.
 4. Usar l’assaig-error per cercar solucions als problemes i a les exploracions.
 5. Formular preguntes en situacions conegudes. Comunicar oralment coneixements i processos matemàtics duts a terme (càlcul, mesura, resolució de problemes).
 6. Usar el llenguatge verbal per interpretar gràfics, nombres i signes matemàtics.
 7. Interpretar, representar (amb materials diversos) i utilitzar els nombres naturals (inferiors a 1.000) en contextos de la vida quotidiana. Comparar, ordenar i descompondre els nombres utilitzant diferents models.
 8. Mostrar agilitat en el càlcul mental (descomposició additiva dels 20 primers nombres, dobles, estratègies personals…). Usar els algorismes de suma i resta (sense portar), la calculadora i altres dispositius digitals per calcular i cercar regularitats dels nombres i operacions.
 9. Definir la situació d’un objecte a l’espai i d’un desplaçament en relació amb un mateix, tot utilitzant els conceptes: davant-darrere; prop-lluny; dalt-baix; dreta-esquerra.
 10. Identificar, analitzar i descriure objectes i espais amb formes geomètriques tridimensionals i planes. Buscar semblances i diferències entre dues figures.
 11. Mesurar objectes, espais i temps familiars amb unitats no convencionals (pams, peus, passes…) i convencionals (kg, m, l, dia i hora) tot utilitzant instruments propers i adequats a cada situació.
 12. Interpretar i construir gràfics (pictogrames i diagrames de barres) amb dades sobre fets coneguts relatius a la vida quotidiana i a altres àrees.

Naturals

 1. Observar l’entorn i identificar relacions senzilles entre els elements que en formen part, distingint els elements humanitzats i els naturals. Valorar la importància de respectar i protegir el medi.
 2. Distingir éssers vius i objectes inerts i relacionar característiques (nutrició, relació, reproducció) d’animals i plantes propers amb la seva identificació com a éssers vius.
 3. Reconèixer i classificar amb criteris elementals els éssers vius de l’entorn i identificar algunes relacions que estableixen amb el medi, utilitzant els instruments adequats i mostrant una actitud de respecte per la natura i pel material.
 4. Reconèixer les principals parts del cos humà i relacionar-les amb la seva funció i amb els canvis físics que es produeixen al llarg de la vida. Identificar semblances i diferències entre les persones i valorar la seva diversitat física.
 5. Valorar positivament la relació entre la salut i el benestar de la persona i la pràctica de determinats hàbits associats a la higiene, l’alimentació variada i equilibrada, l’exercici físic i el descans.
 6. Observar i identificar les propietats d’alguns materials i relacionar-les amb els seus usos fent-se preguntes que permetin obtenir informacions rellevants. Resoldre situacions quotidianes vers la reducció, re aprofitament i reciclatge dels materials.
 7. Desmuntar i tornar a muntar objectes senzills i joguines, diferenciar els diferents components, manipulant-los amb precaució i descriure algunes característiques del seu funcionament.

Comuns a altres àrees

 1. Col·laborar en les tasques del treball en grup, contrastant i valorant les explicacions dels altres i les pròpies amb respecte.
 2. Plantejar-se interrogants sobre determinats fets i fenòmens, utilitzant estratègies de cerca de dades i comunicar els resultats de la recerca oralment i/o gràficament.

Socials

 1. Observar l’entorn i identificar relacions senzilles entre els elements que en formen part, distingint els elements humanitzats i els naturals. Valorar la importància de respectar i protegir el medi.
 2. Conèixer alguns valors fonamentals de la convivència democràtica, especialment aplicats a l’escola i la necessitat de respectar les normes bàsiques com a ciutadans i ciutadanes.
 3. Reconèixer, identificar i posar exemples de les responsabilitats i de les tasques que desenvolupen les persones a l’entorn, superant els estereotips sexistes.
 4. Valorar el paper de les famílies i descriure alguns aspectes de la vida personal i familiar. Ordenar temporalment alguns fets rellevants. Descriure altres fets quotidians i elements patrimonials aplicant nocions temporals bàsiques.
 5. Utilitzar croquis, així com referents d’orientació espacial per situar-se en l’entorn, localitzar determinats elements i desplaçar-se.

Música i dansa i Plàstica

 1. Reconèixer algunes de les característiques i de les possibilitats d’utilització plàstica, sonora i corporal dels elements presents en l’entorn natural, cultural i artístic.
 2. Expressar de forma senzilla i compartir amb els companys el que suggereix una experiència artística,individual o col·lectiva.
 3. Crear composicions visuals (imatges i objectes,) sonores i corporals senzilles, que representin el món imaginari, afectiu i social i participar en produccions col·lectives.
 4. Mostrar respecte en el treball cooperatiu a l’hora de participar en projectes artístics col·lectius.
 5. Interpretar de memòria cançons i danses.
 6. Realitzar breus patrons de moviment, jocs motrius, esquemes rítmics i melòdics amb la veu, el cos i instruments.
 7. Llegir i interpretar petits patrons melòdics i rítmics amb els elements apresos.

Educació Física

 1. Orientar-se en l’espai amb relació a un mateix i als altres utilitzant les nocions topològiques bàsiques.
 2. Equilibrar el cos adoptant diferents postures, amb control de la tensió, la relaxació i la respiració
 3. Desplaçar-se, saltar, girar, llançar, rebre i manejar objectes de forma diversa, variant les posicions corporals.
 4. Identificar com a accions saludables els hàbits d’higiene personal associats a la realització d’activitats físiques.
 5. Sincronitzar els moviments corporals davant d’estímuls auditius o visuals mitjançant estructures rítmiques senzilles.
 6. Representar personatges i situacions mitjançant el cos i el moviment amb desinhibició.
 7. Participar i gaudir en els jocs ajustant la pròpia actuació, pel que fa a aspectes motrius i de relació amb els companys.
 8. Col·laborar activament en el desenvolupament dels jocs col·lectius, mostrant respecte i responsabilitat.

Competència digital

 1. Utilitzar dispositius digitals  d’acord amb les tasques a realitzar.
 2. Iniciar en l’ús de les funcions bàsiques de les aplicacions d’edició de textos.
 3. Utilitzar programes i aplicacions de creació de dibuix .
 4. Cercar informació digital tot considerant diverses fonts i entorns digitals.
 5. Realitzar activitats en gran grup per comunicacions interpersonals (correu electrònic, comentaris en blocs o publicacions digitals).
 6. Realitzar activitats en grup utilitzant pissarra digital.
 7. Actuar de forma responsable en l’ús de les TIC.

Educació en valors

 1. Conèixer les capacitats i els interessos propis mostrant un nivell adequat d’autoestima.
 2. Mostrar motivació per la millora personal i respondre als reptes i les dificultats amb esforç i motivació.
 3. Mostrar un nivell de gestió emocional adequat en la relació amb els altres en les activitats quotidianes.
 4. Argumentar i defensar les pròpies opinions.
 5. Respectar les característiques dels altres i escoltar i respectar les seves opinions.
 6. Acceptar i practicar les normes de convivència i els hàbits cívics.
 7. Intervenir en situacions de conflicte amb estratègies de mediació, amb actitud col·laborativa i comprensiva.
 8. Participar amb responsabilitat en la presa de decisions del grup.
 9. Mostrar empatia, valorar i respectar la diversitat social, cultural, religiosa i de gènere.
 10. Identificar i col·laborar en les bones pràctiques relacionades amb el medi ambient i el consum responsable.