RELACIONS I CANVI

Ensenyar i aprendre relacions i canvis significa desenvolupar la comprensió i anàlisi de patrons (relacions i canvi) i l’ús de models i expressions matemàtiques per representar les relacions.

😮 CONTINGUTS :

Comprensió i anàlisi dels patrons, relacions i canvis

– Anàlisi de les peculiaritats dels nombres i de les operacions. Seguiment de sèries numèriques, geomètriques i descoberta del patró.

– Creació de sèries numèriques i geomètriques. Cerca de regularitats.

– Descripció de situacions en què es produeixen canvis o altrament es mantenen constants.
– Interpretació de l’equivalència en l’ús de diferents unitats de mesura.

– Relació perímetre-longitud i àrea-superfície.

Ús de models i expressions matemàtiques per representar les relacions.

– Expressió verbalment o gràficament del patró d’una sèrie.

– Modelització de situacions problema mitjançant objectes, gràfics (fletxes) i signes matemàtics.

– Lectura i escriptura de frases utilitzant símbols matemàtics (0, =, >, <).