MESURA

La mesura, és molt important desenvolupar la comprensió de les magnituds mesurables, de les unitats i del procés de mesurar, així com l’aplicació de tècniques i d’instruments adequats per mesurar
cada magnitud.

😮 CONTINGUTS

Comprensió de les magnituds mesurables, de les unitats i del procés de mesurar


• Reconeixement de les magnituds de longitud, massa, capacitat, àrea, temps i amplitud d’angles.

• Comparació directa d’angles i d’àrees.

• Comprensió de la mesura com a aproximació. Ús de múltiples i submúltiples de la unitat. Ús dels decimals i fraccions com a nombres que permeten aproximar una mesura.

• Ús de les unitats més comunes del sistema internacional: longitud (km, m, cm, mm), massa (kg, g) i capacitat (l, ml). Equivalència d’unitats més comunes en contextos significatius. Interpretació de l’equivalència en l’ús de diferents unitats de mesura.

• Utilització de la mesura i dels nombres per investigar propietats geomètriques.

• Comprensió i ús de les unitats de temps (any, mes, setmana, dia, hora, minut) i de les seves relacions. Coneixement del calendari.

• Lectura i interpretació de taules de mesura d’ús comú.

Aplicació de tècniques i instruments adequats per mesurar


• Desenvolupament d’estratègies d’estimació en les diferents magnituds, tot utilitzant referents comuns.

• Selecció de la unitat més adequada i de l’instrument per fer una mesura. Ús de regle i cinta mètrica i balances.

• Disseny d’activitats de mesura dins d’un context significatiu. Relació perímetre-longitud i àreasuperfície.

• Descripció oral i escrita del procés de mesura. Reconeixement i ús de l’estructura multiplicativa en el procés de mesurar.

• Interpretació i expressió d’intervals de mesures.

• Ús de models geomètrics per resoldre problemes numèrics i de mesura.

_________________________________________________________________________________

BALANCINES, no us deixeu enganyar! sembla fàcil però no us confieu.

EQUILIBRA LA BALANÇA. Calcula la massa de diverses fruites.  la idea de la relació de major, igual i menor.