ESTADÍSTICA I ATZAR

En relació amb l’estadística i l’atzar, cal potenciar la formulació de preguntes que es puguin respondre a través de l’ús de dades (recollida, organització i representació de dades); la selecció i ús de mètodes estadístics elementals per analitzar dades, per treure conclusions i per fer prediccions basades en dades, i la comprensió i aplicació dels conceptes bàsics d’atzar.

😮  CONTINGUTS

Formulació de preguntes abordables amb dades i recollida, organització i presentació de dades rellevants per respondre-les


• Formulació de preguntes basades en fets propers i interessos propis.


• Recollida de dades mitjançant observacions, enquestes i experiments amb mostres més petites de 50.

Interpretació de la freqüència absoluta.


• Lectura, interpretació i utilització de diverses representacions de dades, en particular de gràfics (com pictogrames i diagrames de barres), amb recursos tradicionals i tecnològics. Ús de la numeració i de conceptes espacials per recollir, descriure i interpretar dades.
• Reconeixement de les diferències en la representació de dades qualitatives i quantitatives.
• Lectura i interpretació de dades estadístiques i de gràfics extrets de llibres, diaris, Internet i altres mitjans.

Selecció i ús de mètodes estadístics per analitzar dades

Descripció de la forma i de les característiques importants d’un conjunt de dades.
• Anàlisi de les característiques d’una col·lecció de dades quantitatives ordenades.
• Identificació i comprensió de les nocions moda i mediana. Aplicació per a la resolució de problemes.
• Introducció a la noció mitjana aritmètica.
Treure conclusions i fer prediccions basades en dades
• Distinció entre el que mostren les dades i el que es podria esperar dels resultats.
• Comprensió que molts conjunts de dades són mostres de poblacions més grans. Aplicació per a la resolució de problemes.
• Descripció oral d’una situació a partir de l’anàlisi de les dades.

Comprensió i aplicació de conceptes bàsics d’atzar


Descripció de successos i discussió del seu grau de probabilitat utilitzant expressions com segur, possible, impossible.
• Inici a la quantificació de la probabilitat que un succés sigui segur, possible o impossible.
• Predicció de la probabilitat de resultats d’experiments senzills i comprovació d’aquestes prediccions.
• Exploració de la probabilitat mitjançant experiments i jocs que produeixin pocs resultats.
• Resolució de problemes on intervinguin factors d’atzar. Ús de l’atzar per reforçar conceptes numèrics.