Continguts de la prova

El contingut de les proves correspon als temes de física de la matèria optativa de física i química de 4t d’ESO. Concretament, convé que en el moment de realització de les proves els alumnes hagin treballat els continguts següents:

 • Cinemàtica
  • Moviments rectilinis: MRU, MRUA i caiguda lliure.
  • Problemes d’encreuaments de mòbils.
  • Gràfiques del moviment.
  • Moviment circular uniforme.
 • Dinàmica
  • Lleis de Newton.
  • Forces pes, fricció, normal i tensió.
  • Equilibri de forces.
  • Llei de Hooke.
 • Pressió
  • Pressió en sòlids i en fluids.
  • Principi d’Arquímedes.
 • Energia
  • Energia cinètica i energia potencial gravitatòria.
  • Conservació de l’energia.
  • Treball d’una força.