Eleccions al Consell Escolar

Benvolguts/des membres de la Comunitat Escolar,

Durant el mes de novembre celebrem ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR.

Considerem que és important poder tenir la màxima participació possible durant el període electoral.

Compartim amb vosaltres les funcions i composició del nostre Consell Escolar, regulades per les Normes d’organització i Funcionament del Centre:

El consell escolar del centre és l‘òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.

    Les funcions del consell escolar són:

 • Valorar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
 • Valorar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats sense perjudici de les competències del Claustre del professorat, en relació amb la planificació i organització docent.
 • Valorar les propostes d’acords de corresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
 • Valorar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
 • Aprovar la carta de compromís educatiu.
 • Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora, previ acord de la majoria de dos terços.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’ evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en les quals participi el centre.
 • Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i de l’ equip.
 • Vetllar i donar suport a l’equip directiu per al compliment de la programació anual del centre i del projecte de direcció el qual, en el marc del projecte educatiu del centre, vincula l’acció del conjunt d’òrgans de govern unipersonals i col·legiats.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 • Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Compartim amb vosaltres la carta informativa lliurada al sector famílies:

Carta familiesConvocatòria CE_18-19

 

Us adjuntem el calendari del procés per afavorir la vostra participació al llarg de les eleccions.

ESPEREM PODER COMPTAR AMB LA MÀXIMA PARTICIPACIÓ.

GRÀCIES