CATALÀ

ELS DIFTONGS I ELS HIATS

Ara, a practicar!