Cèl·lules Mare Embrionàries: 1r Btx B CMC

PRIMER DIA:

Audiovisual: Human Embryonic Stem Cells

Dividirem la classe en tants grups com documents a treballar.

Cada grup mirarà de contestar les preguntes següents. No tots els documents tenen les respostes a totes les preguntes i hi ha més d’un document que té la resposta a alguna de les preguntes però aquestes respostes no coincideixen! És per això, que prèviament hauríeu de fixar-vos en la font d’on s’ha tret el document (preguntes A i B)

A. Quina és la font del document què has treballat?

B. És objectiva o subjectiva, és a dir, és parcial o imparcial?

1. Què són les Cèl·lules Mare (CM)?

Són cèl·lules amb capacitat de dividir-se i fer còpies de sí mateixes indefinidament i que es poden transformar en qualsevol de les més de 200 tipus de cèl·lules que hi ha al cos humà. Es poden trobar en embrions, en alguns teixits fetals, cordó umbilical, la placenta i en teixits adults.

Les CME (embrionàries) Són cèl·lules indiferenciades que procedeixen de la massa cel·lular interna d’embrions en estadi de BLASTOCIST (5 o 6 dies). Amb capacitat de AUTORENOVACIÓ  i derivar a les 3 línies embrionàries. Són MULTIPOTENTS que poden donar lloc a diferents tipus cel·lulars.

2. Quins tipus hi ha?

CME (embrionàries), CM adultes (CM de teixits), iPS (CM adultes reprogramades per a actuar com a CME), CM fetals

3. D’on es poden obtenir?

CM fetals: alguns teixits fetals, cordó umbilical i placenta

CM adultes: teixits adults

CME: dels blastocists (embrions de 5 o 6 dies)

iPS: CM adults reprogramades

4. Quins són o seran els seus possibles usos?

-Teràpia cel·lular

-Eina per a descobrir nous fàrmacs

-Eina per a descobrir causes d’infertilitat

-Teràpies de patologies degudes de pèrdua de funció cel·lular.

– Solució a malalties com Alzheimer, Parkinson, cremades, insuficiència cardíaca, accidents vasculars, diabetis juvenil, lessions medul·lar i trasplantaments sense rebuig (CM adultes, iPS)

5. Quines avantatges i quins riscos presenta el seu ús?

-iPS: són més propenses a provocar tumors malignes,

-CME: poden produir TERATOMES (tumors benignes)

-CM adultes: només donen lloc a alguns tipus de cèl·lules (2 o 3)

6. Com són les lleis espanyoles amb l’ús de les CM  en comparació amb les d’altres països, molt o poc permissius?

– Les Lleis espanyoles són permissives perquè permet investigar amb CM i fins i tot permet la clonació (transferència nuclear) i partenogènesi, però amb finalitats terapèutiques. Si es fan servir CME, només es poden utilitzar les supernumeràries de les tècniques de fecundació assistida (FIV)

– Les Lleis espanyoles no són permissives perquè:

Els embrions es poden fer servir només entre els 5 i 14 dies. I només embrions sobrants i embrions no transferibles (defectuosos, interessants per a fer pràctiques terapèutiques), embrions crioconservats que han sobrepassat la data de caducitat, però sempre que els progenitors no hagin deixar constància de la seva oposició a ús en recerca. També es poden fer servir embrions somàtics (clonació = transferència nuclear). Espanya permet la formació de línies de CME per a investigació o teràpia.

 Gran Bretanya, Bèlgica i Suèssia poden produir embrions específicament per a usar-los en la seva recerca. Israel i EUA són també més permissius que Espanya però menys que els tres anteriors. Com a conseqüència això podria generar un efecte de migració de científics, els anomenats INVESTIGADORS VIATGERS, d’Espanya cap a fora. Fet que endarreriria l’aplicació de les descobertes terapèutiques a la població. Espanya prohibeix la formació de CM gamètiques, es a dir, a través de gàmetes. Sempre és necessari el consentiment escrit de la parella. La investigació només es pot fer en centres autoritzats.

SEGON DIA:

7. PUNT DE DISCUSSIÓ:

7.1. S’hauríen de canviar aquestes lleis?

7.2. Sopesant els riscos creieu que haurien d’estar permés l’ús d’embrions humans per l’obtenció d’aquests embrions o, pel contrari, s’hauria de prohibir per assassinat?

7.3. Hi ha alternatives viables i equiparables a l’ús d’embrions o cèl·lules fetals per l’obtenció de cèl·lules mare?

7.4. Hi ha alternatives terapèutiques?