Divisió Excel

A Excel, la fórmula de divisió s’utilitza per dividir un nombre per un altre.
La sintaxi de la fórmula de divisió a Excel és bastant senzilla.
S’utilitza l’operador de barra inclinada / per fer la divisió entre dos nombres.
= número 1 / número 2. El número 1 és el numerador. El número 2 és el denominador.
No es pot dividir un nombre per zero (0), Excel retornarà un error perquè dividir per zero no està definit matemàticament.