Potència Excel

Una potència és una expressió del tipus a n= a . a . a ….n que representa el resultat de multiplicar la base, a, per si mateixa tantes vegades com indica l’exponent, n. Es llegeix com a elevat a n.

Elevar el número 2 (base) a la potència 3; que escrit en llenguatge matemàtic és Això significaria que la base 2 es multiplica per si mateixa 3 vegades: 2³= 2 x 2 x 2 = 8

  1. Podem elevar un número al quadrat a Excel amb la funció potència, que està representada pel signe d’intercalació ^. Utilitzeu la fórmula =N^2, on N és un número o el valor de la cel·la que voleu quadrat.
  2. També es pot fer amb la fórmula =POTENCIA(número;potencia). Per exemple: “=POTÈNCIA(2,3)” retorna 8, ja que 2 elevat a la 3a potència és 8.