Resta Excel

La resta a Excel és una operació molt bàsica i útil per treballar amb dades numèriques en un full de càlcul propi. Es pot realitzar de diverses maneres i diverses comandes, però una de les maneres més senzilles és utilitzant la funció “RESTA”.
La funció “RESTA” a Excel s’utilitza per restar un valor d’un altre. L’estructura bàsica de la funció és la següent:
valor1-valor2
On valor1 és el valor del qual vols restar, i valor2 és el valor que vols restar-li. Per exemple:
24-6
Aquesta fórmula restarà 6 a 24, resultant en un valor de 18.