Qualsevol tipus de proposta en què apareix una eina digital (tauleta, portàtil, PDI…) que permeti complementar, donar suport, engrescar  el treball que es fa a l’aula, ampliar coneixements, aprendre de manera divertida i  donar una importància  cap enfora allò que estan fent, fa que  tots els alumnes tinguin una gran predisposició cap a l’activitat plantejada.

Pels alumnes amb més dificultats proporciona una manera de treballar uns mateixos continguts, iguals als dels seus companys d’aula, donar la possibilitat d’aconseguir uns resultats òptims  i permet fer-los partíceps de manera col·laborativa, amb la resta de companys de classe.

Com a mestre  permet veure les diferents formes de treballar dels alumnes i la manera de portar a terme els seus projectes. Moltes vegades amb dinàmiques diferents i rols diversos la qual cosa beneficia el desenvolupament de cada un dels alumnes.

L’experiència en si intenta enriquir, motivar i donar noves eines que permetin potenciar l’autonomia dels  alumnes , el treball cooperatiu, la capacitat d’aprenentatge  entre  companys i aconseguint extrapolar totes aquests aspectes més enllà de l’aula.

L’atenció que es dóna des del nostre centre educatiu a l’alumnat amb més dificultats és un tema que preocupa i segueix preocupant de manera constant en el dia a dia  de la nostra realitat educativa.

Des de la nostra escola s’intenta  ja no focalitzar la mirada exclusivament  i de manera generalitzada  en les dificultats  dels alumnes, sinó tenir en compte el context, el desenvolupament de l’alumne, l’entorn social….

L’experiència docent a la nostra escola ens fa veure de manera generalitzada que tots els alumnes venen amb la seva motxilla, tots tenen  necessitats educatives.

L’experiència  que es planteja pretén treballar de manera directa l’aprenentatge en petit grup de 2 o 3 alumnes respectant les opinions dels altres, col·laborant en petit grup, unint esforços i per que no aprendre de l’altre.

L’ experiència que es realitza a l’Escola Agnès Armengol que és un centre educatiu ubicat al barri de Torre-Romeu concretament a Can Roqueta, és un barri perifèric de Sabadell amb un alt nombre de famílies amb situacions socials, culturals i/o econòmiques de desavantatge social i famílies d’incorporació tardana al sistema educatiu de procedència d’àmbits lingüístics i culturals allunyats.

La intenció d’aquest experiència és potenciar els aprenentatges  de lògica, raonament , càlcul, operacions bàsiques… que s’està treballant durant tot el curs utilitzant la tablet  amb una proposta de gimcana com una forma de motivar i engrescar els alumnes de cinquè i sisè.

A partir de l’ús de tres  aplicacions Socrative (per estudiants), l’aplicació i-nigma  (per llegir codis qr) i Google drive es van elaborar diferents propostes  de jocs de pensar a partir del llibre d’Àngels Navarro.

Per portar a terme aquesta activitat es van realitzar una gimcana de 14  jocs repartits per tota l’escola a partir de 14 codis Qr.

Aquesta activitat  pretén  aprofundir i complementar  els aprenentatges dels alumnes,  realitzar aprenentatges fora d’aula d’una manera divertida , digital i interactiva.

Descripció del procés seguit

Podem dividir l’experiència en dues parts amb unes dues  sessions.

Una primera part en la què s’ensenyarà als alumnes l’ús de l’aplicació  Socrative Student com podem entrar a dintre d’aquest entorn i com han de posar les seves respostes en cadascuna de les preguntes. Per altra banda l’ús de l’aplicació i-nigma com a lector de codis Qr que permet visionar les diferents preguntes.

A l’aula ordinària tenim activat el programa Socrative teacher on es van configurant diferents paràmetres com l’ordre de les preguntes, l’ordre de les respostes, el nombre de grups que participant…. (en el nostre cas vam seleccionar que les preguntes  com les opcions de resposta també fossin de manera aleatòria).

Una segona part on es distribueixen els 14 codis Qr per tota l’escola numerats en funció de la pregunta que els hi toca respondre.

Una  vegada la configuració ja està realitzada es pot veure a la pissarra digital tot una gràfica de barres  dels diferents grups que a mesura que van encertant és veuen els resultats.

Valoració de l’experiència

Des de la visió dels mestres es considera molt important experimentar amb aplicacions d’aquest tipus ja que permet elaborar materials molt motivadors amb eines properes i conegudes pels nens com podem ser tablets, portàtils, mòbils….

La utilització d’aquesta aplicació vol complementar i motivar la implicació de l’alumnat envers els aprenentatges , això ha fet que molt dels alumnes aprofundeixin en el coneixement d’una manera més lúdica, visual, atractiva.

El fet de disposar d’aquesta aplicació tant en format android, ipad o web li dona una versatilitat i potencial molt bona per aplicar a l’aula.

Apps utilitzades

Socrative

i-nigma

Google Drive