En el desenvolupament d’aquest projecte, l’aportació més original, innovadora i motivadora ha estat la incorporació de recursos TIC molt actuals: tauletes, realitat augmentada, avatars, videotutorials. Aquests recursos, tot i que molt presents en el món actual, són poc coneguts i menys utilitzats en l’entorn escolar, però molt atractius per a l’alumnat i molt útils a l’hora de superar algunes de les barreres a l’aprenentatge de l’alumnat amb NEE. Les tauletes integren, de manera senzilla i sovint en una mateixa aplicació, diferents dispositius (fotos, gravació de veu, creació de video…) per a generar produccions pròpies. Els avatars ofereixen moltes possibilitats de treballar l’autoconeixement i l’expressió. La realitat augmentada és una manera fàcil d’accedir a continguts (marcadors i codis QR) i una bona eina per a la descoberta. I els videotutorials permeten a cadascú adequar el treball al seu propi ritme i esdevenir autònoms en el seu procés d’autoaprenentatge.agnes1

Aquesta experiència s’ha desenvolupat a l’escola M. Àngels Anglada, de Figueres. S’emmarca dins de la línia de treball de l’Aula d’Educació Especial (AEE), de dissenyar projectes competencials i interdiciplinars que afavoreixin el desenvolupament personal i emocional de l’alumnat amb NEE i propiciïn la seva inclusió escolar.

El projecte ha consistit en la preparació d’una gimcana científica per part de l’alumnat de 5è i 6è, amb necessitats educatives especials (NEE). Aquesta gimcana anava destinada als companys de 5è i 6è dins de les activitats que l’escola ha programat per a la «Setmana de la Ciència». L’alumnat, organitzat en equips, cadascun amb la guia i l’ajut d’un o una alumna de l’AEE, ha hagut de trobar els materials necessaris per a construir màquines simples, a partir de pistes que havien de «llegir» amb realitat augmentada; i construir després la màquina, seguint el videotutorial que l’alumnat de l’AEE havia elaborat.

angladaÉs un projecte amb una triple finalitat: desenvolupar les competències de l’alumnat amb NEE, treballant un conjunt de continguts i aplicant-los de manera global i pràctica; oferir a l’alumnat amb NEE la possibilitat de conèixer i utilitzar uns recursos atractius i desconeguts (tauletes, realitat augmentada, avatars, videotutorials), però que els permetin minimitzar les barreres d’aprenentatge; i, sobretot, aconseguir, mitjançant el resultat del seu treball, mostrar-se a si mateixos i demostrar als altres que, amb els recursos adequats, tothom pot generar un producte de qualitat.

El procés seguit ha estat el següent:

 1. L’alumnat, a l’AEE, investiga com està construïda la màquina: la desmunta, l’observa, es comenta… Fa la llista de materials utilitzats. La torna a construir, anotant les instruccions. En acabar, la mestra torna a construir la màquina, seguint exactament la seva llista de materials i les seves instruccions. Es fan les modificacions necessàries fins arribar a un redactat satisfactori.
 2. Organització i planificació de la gimcana: distribució de llocs i materials per a les pistes; funcions de cadascú; horari i recursos…
 3. Elaboració de les pistes, en realitat augmentada (Aurasma):
  1. Els marcadors: distintius per a cada grup i pista i fer les fotos.
  2. Les aures: petits vídeos on l’alumnat diu quins materials han d’agafar i a on trobaran la pista següent. El fons és un collage (PicCollage), amb els materials fotografiats (càmera de la tauleta). Qui parla és l’avatar (BuddyPoke) de l’alumnat.
 4. Elaboració dels videotutorials, a l’AEE, per part de l’alumnat, a partir de les instruccions escrites.
 5. La gimcana: Explicar als seus companys/es què hauran de fer, organitzar els diferents equips, ensenyar-los a llegir les aures amb les tauletes… Ajudar, si cal, durant la gimcana. Actuar de jurat (l’equip haurà superat la gimcana quan demostri que la seva màquina funciona) i filmar el resultat de cada equip.
 6. Elaboració d’una entrada al bloc per a mostrar tot el treball i explicar el procés seguit.

Hi ha hagut diferents maneres i diferents moments d’avaluació:

 1. Avaluació de continguts: S’ha fet de manera contínua i pràctica. El llistat de materials i el redactat i seqüència de les instruccions s’ha anat modificant i adequant a la construcció de cada màquina; només s’ha avaluat positivament quan s’ha ajustat exactament al que es pretenia.
 2. Avaluació dels productes creats: les pistes (marcadors, aures, avatars) i els videotutorials. Si tots els equips han entès bé les pistes, han aconseguit tots els materials i han pogut construir la seva màquina seguint el videotutorial, aleshores els productes estaven ben elaborats.
 3. Avaluació del treball: s’ha fet de manera oral. El grup-classe ha valorat el treball de l’alumnat de l’AEE i l’activitat de la gimcana. L’alumnat de l’AEE ha valorat després com s’han sentit i el que els ha representat. Aquesta valoració es pot veure en el vídeo-resum de l’activitat.
 4. Avaluació dels aprenentatges: El projecte es va desenvolupar durant tot el 2n trimestre, al final del qual l’escola organitzava la «setmana de la ciència»; per qüestions de salut, una de les màquines (la mà robòtica) no es va poder preparar a temps. Però vam acordar que la farien després, seguint el mateix procés i fent també el videotutorial. L’avaluació és molt positiva, ja que ho han fet de manera autònoma, amb molt poca ajuda i aplicant tot el que havien treballat i après anteriorment.

L’experiència ha estat positiva i altament satisfactòria, tant per la mestra com per a tot l’alumnat que hi ha participat. Fer un projecte interdisciplinari permet treballar continguts de manera totalment competencial, ja que obliga a aplicar-los per a aconseguir el producte final; que el producte final sigui atractiu ja constitueix una font de motivació; que la finalitat sigui preparar una activitat que han de resoldre els seus propis companys i companyes constitueix un repte interessant; i el canvi de rol (passar de ser qui habitualment necessita i rep ajuda a ser qui és expert i pot ajudar i guiar) propicia un increment notable de l’autoestima i la confiança en si mateixos.

Mostra de l’experiència: http://somespecialsanglada.blogspot.com.es/2016/05/una-gimcana-cientifica-amb-realitat.html

App utilitzada

aurasma bidipic collagebudy