Aquesta experiència s’ha realitzat a l’Escola Auró de Barcelona (és una escola d’agrupament de sords) concretament amb quatre alumnes sords de diferents nivells educatius. La durada és de sis sessions en petit grup. L’experiència és dinamitzada per les logopedes del CREDAC Pere Barnils de Barcelona, Carme Mundet i Carme Roig.

Els quatre alumnes tenen diferents graus de pèrdua auditiva i diferents suports tecnològics, dos amb audiòfons a cada oïda i dos amb Implant Coclear.

Un alumne observa una làmina impresa que conté absurds. Amb l’ajuda d’una logopeda descriu oralment les situacions incorrectes que està veient. La resta d’alumnes han d’escoltar el que diu i entendre la situació. L’altra logopeda amb l’app
Story Maker ajuda a comprendre visualment la situació descrita.

Descripció del procés seguit

Primer es presenten les Apps que no coneixen (30 Hands i AnswerGarden) i fem un recordatori de Story Maker. Mentre que l’alumne planteja la hipòtesi d’un possible error que hi ha a la làmina, ajudada per una logopeda; els altres tres alumnes escolten la descripció i l’altra logopeda els hi dona pistes visuals amb el suport de l’app Story Maker. Amb l’ app 30 Hands, per torns, cadascú dibuixa una diapositiva amb un error o disbarat que han descobert en la situació de treball oral.

Després del dibuix l’alumne escriu correctament la frase que defineix el dibuix i posteriorment grava aquesta oració en la mateixa diapositiva tantes vegades com faci falta fins que el resultat és l’adequat.

Fem un recordatori i entrenament auditiu de les frases treballades. Posteriorment entre tots els alumnes han de recordar tot el vocabulari que ha sortit al llarg de l’experiència. És fa un recull escrit de totes les paraules amb l’app Answer Garden.

Valoració de l’experiència

Aspectes positius: Es fomenta el treball cooperatiu. L’activitat s’adapta al seu ritme d’aprenentatge. Es treballen diversos aspectes de la competència comunicativa: millora del to de veu, correcció de la frase, el coneixement del llenguatge figurat i els absurds, el plantejament d’hipòtesi i s’amplia el vocabulari.

Aspectes negatius: Les sessions setmanals provoquen cert oblit. L’app AnswerGarden és poc atractiva per a ells i facilita poc la feina. L’app 30 Hands només permet afegir pàgines posteriors per això no hem pogut crear una portada.