En el marc d’aquesta experiència s’ha modificat la metodologia de l’aula per educar en un món digital, afavorir la comunicació, estimular el potencial creatiu,  proporcionar un aprenentatge funcional i tot amb la finalitat de desenvolupaventura2r les diverses  competències.

L’experiència l’ha dut a terme en Jordi Busquets en un grup heterogeni d’alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Ventura Gassol de Badalona, entre els quals hi ha alumnes amb necessitats educatives específiques.

Les matèries implicades pertanyen a l’àmbit cientificotecnològic (Biologia-Geologia i Informàtica)

A partir de la pregunta: Coneixes les teves cèl·lules? els alumnes són els protagonistes d’un conjunt d’activitats que permeten aprendre junts mitjançant la col·laboració i l’autonomia.

Els instruments per aconseventura1guir-ho són els dispositius digitals com són els mòbils, tauletes i ordinador personal.

La utilització d’aquestes eines aporten flexibilitat, aprenentatge segons els diferents estils i interessos de l’alumne i també estímul en el seu potencial creatiu, cosa que afavoreix la inclusió de tots els alumnes que presenten dificultats d’aprenentatge.

Les activitats consisteixen en:

  • En el grup classe elaborar un mural col·laboratiu amb l’aplicació Padlet de les estructures cel·lulars més importats.
  • En petits grups al laboratori realitzar fotografies i capturar vídeo de les diferents preparacions amb el dispositiu mòbil.
  • Compartir els documents en una carpeta Drive de grup.
  • Tractar les imatges amb l’aplicació Gimp.
  • Dissenyar cada grup un pòster que relacioni mitjançant codi QR les diferents parts del cos amb les imatges capturades. Com a lector de codis QR s’ha utilitzat i-nigma.
  • Produir un vídeo amb l’aplicació Wevideo el desenvolupament d’una activitat pràctica amb cèl·lules.
  • Cada grup exposa, justifica i argumenta el seu mural i dóna resposta com a mínim a les preguntes inicials: Coneixes les teves cèl·lules? o Per què no totes les cèl·lules són iguals?
  • Finalment es fa una posada en comú per confeccionar un collage de totes les aportacions.

ventura3Els alumnes en cada moment estaven assabentats dels procés d’avaluació. A mesura que anaven fent les tasques aquestes eren avaluades i comentades entre tots.

Un aspecte a destacar és que la majoria d’activitats eren en grup, la qual cosa implicava un determinat grau de responsabilitat a l’hora de organitzar i estructurar la informació. El treball amb entorns virtuals compartits ha facilitat aquest fet.

Podeu trobar més informació i imatges de l’experiència en aquesta presentació:

Apps utitlitzades

inigma padlet