Tot seguit es planteja una activitat engrescadora per anar aconseguint que l’alumne s’apropiï del codi de la llengua escrita: “escriure és com fer una pel·lícula”.  Es tracta de fer evident la importància de l’ordenació dels elements del text (grafies, paraules,…) usant els típics guions il·lustrats que permeten seqüenciar les pel·lícules abans de la seva realització.

La Montse Blasi, mestra d’educació especial de l’escola Mª Àngels Anglada, de Figueres va proposar a l’alumnat de diversos grups d’edats diferents crear una “animació”, com una pel·lícula de dibuixos animats. La proposta es fa a tres nivells, d’acord amb les capacitats de cada grup:

  • Seqüència d’escriptura del propi nom (direccionalitat i ordre de la grafia)
  • Confecció de paraules noves a partir de les lletres d’una frase donada.
  • Seqüència animada en dibuixos.

Cada activitat parteix de la reflexió, l’anàlisi i debat de la proposta (a partir de models i demostracions), de manera col·lectiva.  La mestra els fa una seqüència, verbalitzant tots els passos que segueix, fent errades i solucionant-les, mostrant diverses possibilitats. Aquest modelatge afavoreix que puguin reflexionar, comentar i prendre consciència dels aspectes més rellevants de la tasca. La imitació d’un model correcte crea noves oportunitats d’èxit pels que tenen més barreres. Continua amb un procés de treball individual. Cada nen i nena fa un guió de l’animació que vol aconseguir, d’acord amb una pauta donada (amb més o menys suport) i dibuixant els passos de la seqüència.

entradabloc_boomgogglesguioprevi_boomgoggles I Fent servir una senzilla App, el procés culmina amb un producte final en format de vídeo, que es mostra a la resta d’alumnes de la classe (per afavorir la seva autoestima) i es penja al bloc per poder-ho mostrar també a la família. boom_goggles1 L’avaluació es fa comentant què els ha resultat més difícil, quins entrebancs han trobat i com ho han solucionat (detectar errades i buscar estratègies fa que l’alumne guanyi en autonomia); comparant si tothom ha tingut les mateixes dificultats per fer palès que cada persona té capacitats diferents; analitzant les diferències entre el guió dissenyat i el resultat final; observant com s’ha enriquit el guió inicial, en alguns casos, a mesura que es feia l’animació; verbalitzant com es van sentir quan se’ls va fer la proposta (insegurs, espantats, desconfiats, sorpresos…), com s’han anat sentint mentre ho feien i com se senten en acabar i veure-ho publicat (contents, satisfets, sorpresos…). Relacionar els processos cognitius amb els emocionals és una manera de promoure la implicació futura de l’alumne en una nova proposta.boom_goggles2

Podeu veure el resultat de l’experiència en aquests enllaços:

App utilitzada

boom