Donar oportunitats de participació a l’aula a tots els alumnes és un dels principals objectius de la inclusió. Fent un treball d’anticipació amb els alumnes que presenten més dificultats, podem garantir que posteriorment tinguin experiències d’èxit quan presenten les seves produccions a l’aula. Les tablets ofereixen noves oportunitats de participació a aquells alumnes que tenen dificultats en l’expressió oral o són tímids,   ja que ofereixen un acompanyament que els dóna seguretat.

A l’Escola Ramónús de la tablet y Cajal d’Ulldecona la Maria López, mestra de la USEE, ha anticipat i preparat amb una alumna amb necessitats educatives especials una experiència de participació a l’aula. Aquesta experiència ha estat possible gràcies al suport de l’EAP,  i la implicació del tutor de primer de cicle inicial i dels pares.

L’experiència s’emmarca dins el projecte “Maleta viatgera” que es realitza a primer de cicle inicial. La finalitat és que cada alumne expliqui un conte, preparat en família, a la resta de companys/es. Al llarg del curs cada alumne tria un conte de la biblioteca de l’aula, el prepara i el presenta a la classe. Els nens decideixen com fan la presentació (titelles, conte, làmines, mural,…) i amb qui la fan (sols, amb el pare i/o la mare, el germà, els avis,…).

Les competències bàsiques que es treballen són:

  • Comunicativa i lingüística
  • Tractament de la informació
  • Aprendre a aprendre.

L’alumna en qüestió té poca intenció comunicativa, poc contacte visual i, tot i que té lleguatge, presenta greus dificultats per estructurar i organitzar el discurs. Necessita de patrons molt estructurats i repetitius per realitzar els aprenentatges. Ha iniciat lecto-escriptura amb lletra de pal. Mostra molt d’interès per les noves tecnologies i té bona capacitat per treballar amb dispositius mòbils i eines digitals. Disposa de tablet personal i en fa ús en diferents contextos (casa, escola, servei privat), demanant ajut a l’adult per usar la tablet.

L’ús de la tablet i de l’app ha possibilitat poder treballar de forma molt personalitzada tenint en compte les necessitats, el potencial d’aprenentatge, els interessos i les motivacions de l’alumna, així com el treball col·laboratiu escola-família.

En la preparació i presentació del conté s’han utilitzat múltiples mitjans de representació (visual, auditiu, sensorial, motriu), oferint múltiples opcions per a la percepció i la comprensió a partir de diversos formats (paper, pictografia, escriptura, fotografia, àudio, digital).

En la tria del conte ha participat l’alumna, la mestra de la USEE i la mare. S’ha escollit un conte de casa “La Mariona i el Sol trist” tenint en compte els interessos de l’alumna.photo4

L’alumna ha preparat el conte en sessions de treball individual amb la mestra de la USEE a l’escola i també comptant amb la col·laboració dels pares.

 

Les activitats que s’han fet es detallen a continuació:

  • Presentar el conte en format paper.
  • Presentar el conte amb una presentació digital (ppt) i suport de pictografia.
  • Fotografiar les pàgines del conte amb la tablet.
  • Ús de l’app Story Creator: crear la portada del conte, inserir les imatges de la galeria de la tablet a cada full, escriure paraules clau en lletra de pal sota de cada imatge i gravar.
  • Elaborar titelles de cada personatge: Mariona, Sol content, Sol trist, Lluna, Núvol, Ocell.

titelles de papertitelles papertitelles paper

 

 

 

  • Entrenament amb el suport de l’app que es fa a l’escola i a casa.
  • Entrenament amb el suport de la presentació digital i titelles (projector o PDI).

El dia de la presentació la nena acompanyada de la mestra de la USEE explica el conte als companys, amb el suport de la presentació i de les titelles, a l’aula que hi ha pissarra digital interactiva.

Valoració de l’experiència

L’experiència s’ha valorat molt positivament, especialment, per part del tutor, ja que el treball amb l’alumna ha estat complex des de l’inici de curs en diferents aspectes (adaptació, comunicació, relació,…). El fet de poder realitzar l’activitat com la resta dels seus companys ha estat gratificant per a la pròpia alumna, per als mestres i per als pares.

L’app ha ajudat a minimitzar una de les majors dificultats de l’alumna que és la comunicació i l’expressió, tant per les característiques tècniques com per l’interès que mostra l’alumna per les noves tecnologies i les eines digitals.

App utilitzada

story creator