GEP

Per tal d’augmentar la competència comunicativa en l’alumnat, incrementant el grau d’exposició a les llengües estrangeres, el nostre centre participa en el programa d’innovació educativa GEP (Generació Plurilingüe).

Des d’aquest curs 2017/2018, un grup de professors de l’ESO rep la formació corresponent i dissenya un pla d’acció, que ha de servir de base d’orientació per a la implementació del programa al llarg de tres cursos i la seva posterior continuïtat.

EQUIP GEP – GRUP IMPULSOR

El professorat involucrat en el programa:

 (BL)

Isabel León, com a especialista

Marc de Pedro (CLIL – Physical Education)

Albert March (CLIL – Sciences: Biology)

(SF)

Lourdes Romero, com a especialista

Illa Pomares (EMILE – Sciences sociales)

 

OBJECTIUS

  • Oferir, de manera progressiva, matèries no lingüístiques en llengua estrangera.

  • Facilitar la cooperació docent, entre el professor de la matèria i l’especialista.

  • Intercanviar experiències amb altres centres.

  • Afavorir la implicació de la comunitat educativa en el projecte plurilingüe del centre.

El professorat implicat incorporarà a la docència estratègies AICLE (Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera), reforçarà el treball cooperatiu, oferirà estratègies d’intercomprensió, desenvoluparà projectes globals de caràcter transversal i permetrà un augment de la competència en llengua estrangera, oferint a l’alumnat un context d’immersió. Es pretén també poder comptar, per fi, d’algun auxiliar de conversa.

EL PLURILIGÜISME A L’IE LA TORDERA

Entenem, per competència plurilingüe i intercultural, la capacitat per comunicar-se per escrit o oralment en qualsevol de les llengües que s’aprenen al nostre Institut Escola: català, castellà, anglès i francès; la capacitat per reconèixer trets identitaris de les cultures que tenim pròximes i l’interès per aquestes, el respecte i l’adaptabilitat.

En el nostre centre, es duen a terme diferents actuacions al llarg del curs, per donar visibilitat a la diversitat lingüística i a la riquesa que això suposa. A més, des de fa alguns cursos que s’imparteix una part de les assignatures de Socials i Ètica en francès, a 3r i 4t d’ESO (alumnes d’opció segona llengua estrangera). També, es manté correspondència amb escoles estrangeres. Aquest curs 2017/2018, ens hem inscrit al programa GEP, per tal de tenir la formació i els instruments necessaris per consolidar el que ja s’havia començat a fer amb les àrees de Socials i Ètica, i ampliar-ho a Biologia i Educació física, en anglès. 

Algunes de les activitats prèvies que s’han dut a terme en el nostre institut, a tall d’exemple, en el tractament del plurilingüisme: obres de teatre on els personatges parlen diverses llengües, lectura en les diferents llengües de la nostra comunitat per alumnes nadius, exposició de felicitacions de diades en diferents alfabets, articles en llengua estrangera a la revista escolar… 

Penfriends from United States

 Sortides i excursions

Exàmens oficials, com el DELF B1

Participació a les festes de l’escola

Blogs en llengua estrangera

 

Cultura i tradicions

Obres de teatre en llengua estrangera

Treballem per a que els nostres alumnes millorin els resultats en competència lingüística, però, també, i gràcies a això, que desenvolupin les altres competències clau per al s.XXI, amb una millora de la comprensió i de l’expressió i una actitud de motivació i d’interès per allò que és desconegut.