Amb aquest projecte treballem algunes de les Competències bàsiques pròpies de l’àmbit artístic que l’alumne haurà d’assolir en acabar l’etapa de l’educació primària.

DIMENSIÓ PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ
Adoptar una actitud activa i conscient davant de les realitats sonores existents a l’entorn natural i cultural.
Ser capaç de valorar i gaudir dels aspectes estètics.
Ser capaç d’utilitzar els elements bàsics del llenguatge musical per descriure el fet sonor.
Comprendre i valorar elements significatius de la contemporaneïtat artística.
Expressar les idees, les emocions i les experiències que desvetllen les manifestacions artístiques.

DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ
Compartir sentiments, idees i experiències estètiques mitjançant la interpretació d’obres musicals.
Tenir interès, valorar i respectar les produccions artístiques pròpies i alienes.

DIMENSIÓ IMAGINACIÓ I CREATIVITAT
Dissenyar i realitzar projectes.
Fer us de recursos, formes i possibilitats comunicatives dels diferents elements i llenguatges artístics.
Fer us de recursos digitals a l’hora de pensar i presentar el projecte.