Archive for novembre, 2017

Què treballem amb aquest projecte?

0

Amb aquest projecte treballem algunes de les Competències bàsiques pròpies de l’àmbit artístic que l’alumne haurà d’assolir en acabar l’etapa de l’educació primària.

DIMENSIÓ PERCEPCIÓ, COMPRENSIÓ I VALORACIÓ
Adoptar una actitud activa i conscient davant de les realitats sonores existents a l’entorn natural i cultural.
Ser capaç de valorar i gaudir dels aspectes estètics.
Ser capaç d’utilitzar els elements bàsics del llenguatge musical per descriure el fet sonor.
Comprendre i valorar elements significatius de la contemporaneïtat artística.
Expressar les idees, les emocions i les experiències que desvetllen les manifestacions artístiques.

DIMENSIÓ INTERPRETACIÓ I PRODUCCIÓ
Compartir sentiments, idees i experiències estètiques mitjançant la interpretació d’obres musicals.
Tenir interès, valorar i respectar les produccions artístiques pròpies i alienes.

DIMENSIÓ IMAGINACIÓ I CREATIVITAT
Dissenyar i realitzar projectes.
Fer us de recursos, formes i possibilitats comunicatives dels diferents elements i llenguatges artístics.
Fer us de recursos digitals a l’hora de pensar i presentar el projecte.

Benvinguts i benvingudes!!

0

Aquest curs 2017-2018 encetem un nou projecte musical que porta per títol: La maleta del productor@ musical.

En aquest projecte els i les alumnes treballaran a fons una cançó que triaran en funció dels seus gustos musicals i l’exposaran davant dels seus companys i companyes.

Dins de la carpeta tenen la següent informació:

MALETA PRODUCTOR@ MUSICAL SISÈ
Els alumnes disposen de 15 dies per preparar el seu projecte.
Després de l’exposició s’obre un torn de preguntes sobre l’exposició.

Go to Top