Carta de compromís educatiu de l’escola

Un cop fetes les modificacions i aclariments proposats per pares i mestres, aquest és el document resultant:

Carta de compromís educatiu

Les persones sotasignades, Neus Ruiz Castilla, directora del centre educatiu La Lió

i………………………………………………………………………………………………(pare, mare,tutor/a)

de l’alumne/a ……………………………………………………………………………………………………..

reunits a la localitat de Premià de Mar, amb data……………………………………………..,conscients

que l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta

carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents:

COMPROMISOS

Per part del centre

1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne o alumna.

2. Vetllar per fer efectius els drets i els deures de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.

3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne o alumna, sempre que no entrin en contradicció amb el projecte educatiu del centre.

4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre.

5. Informar la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si escau, explicar a la família els resultats de les avaluacions.

6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries disponibles per atendre les necessitats específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne informada la família.

7. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne o alumna: educació infantil 2 informes acadèmics, educació primària 3 informes acadèmics i realitzar, com a mínim, una entrevista amb la família durant el curs escolar.

8. Comunicar a la família les faltes d’assistència de l’alumne o alumna al centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.

9. Atendre en un termini raonable (màxim 15 dies) les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família, dins l’horari del mestre/a.

10. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si escau, prendre les mesures oportunes.

Per part de la família

1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i, més específicament, la de l’equip directiu.

2. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.

3. Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes.

4. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat.

5. Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a l’activitat escolar.

6. Adreçar-se directament al centre, seguint les normes d’organització i de funcionament, per contrastar aspectes rellevants en relació a l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filla.

7. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge.

8. Atendre en un termini raonable (màxim 15 dies), les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.

9. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.

10. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos.

11. Revisar conjuntament amb el centre el compliment d’aquests compromisos i, si escau, prendre les mesures oportunes.

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.

El centre La família

(pare, mare o tutor/a)

Signatura Signatura

Premià de Mar, ……….. de/d’ …………………………………………… de 20…..

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *