CARTA DE COMPROMÍS DEFINITIVA APROVADA PEL CONSELL ESCOLAR

El passat 21 de març de 2011 en la reunió del Consell Escolar del centre es va aprovar definitivament la carta de compromís educatiu de la nostra escola.

Gràcies a les aportacions dels diferents sectors de la comunitat educativa: pares i mares, AMPA, i mestres del claustre.

En breu us la repartirem i l’haureu de retornar signada a la vostra tutora de l’escola.

Les persones sotasignades, Neus Ruiz Castilla, directora del centre educatiu La Lió
i………………………………………………………………………………………………(pare, mare,tutor/a)
de l’alumne/a ……………………………………………………………………………………………………..
reunits a la localitat de Premià de Mar, amb data……………………………………………..,conscients
que l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta
carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents:

COMPROMISOS

Per part del centre

1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne o alumna.
2. Vetllar per fer efectius els drets i els deures de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.
3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne o alumna, sempre que no entrin en contradicció amb el projecte educatiu del centre.
4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre.
5. Informar la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si escau, explicar a la família els resultats de les avaluacions.
6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries disponibles per atendre les necessitats específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne informada la família.
7. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne o alumna: educació infantil 2 informes acadèmics, educació primària 3 informes acadèmics i realitzar, com a mínim, una entrevista amb la família durant el curs escolar.
8. Comunicar a la família les faltes d’assistència de l’alumne o alumna al centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.
9. Atendre en un termini raonable (màxim 15 dies) les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família, d’acord amb el mestre/a.
10. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si escau, prendre les mesures oportunes, recollides en les normes d’organització i funcionament del centre.

Per part de la família

1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i, més específicament, la de l’equip directiu.
2. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.
3. Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes.
4. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat.
5. Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a l’activitat escolar.
6. Adreçar-se directament al centre (tutor/a), seguint les normes d’organització i de funcionament, per contrastar aspectes rellevants en relació a l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filla.
7. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge. Aquestes informacions sempre seran tractades confidencialment.
8. Atendre en un termini raonable (màxim 15 dies), les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre, d’acord amb el tutor o tutora.
9. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.
10. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos.
11. Revisar conjuntament amb el centre el compliment d’aquests compromisos i, si escau, prendre les mesures oportunes.

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.

El centre                                                                                                                                       La família
pare, mare o tutor/a)

Signatura                                                                                                                                           Signatura

Premià de Mar, 21 de març de 2011

Carta de compromís educatiu de l’escola

Un cop fetes les modificacions i aclariments proposats per pares i mestres, aquest és el document resultant:

Carta de compromís educatiu

Les persones sotasignades, Neus Ruiz Castilla, directora del centre educatiu La Lió

i………………………………………………………………………………………………(pare, mare,tutor/a)

de l’alumne/a ……………………………………………………………………………………………………..

reunits a la localitat de Premià de Mar, amb data……………………………………………..,conscients

que l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta

carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents:

COMPROMISOS

Per part del centre

1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne o alumna.

2. Vetllar per fer efectius els drets i els deures de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.

3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne o alumna, sempre que no entrin en contradicció amb el projecte educatiu del centre.

4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre.

5. Informar la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si escau, explicar a la família els resultats de les avaluacions.

6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries disponibles per atendre les necessitats específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne informada la família.

7. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne o alumna: educació infantil 2 informes acadèmics, educació primària 3 informes acadèmics i realitzar, com a mínim, una entrevista amb la família durant el curs escolar.

8. Comunicar a la família les faltes d’assistència de l’alumne o alumna al centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.

9. Atendre en un termini raonable (màxim 15 dies) les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família, dins l’horari del mestre/a.

10. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si escau, prendre les mesures oportunes.

Per part de la família

1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i, més específicament, la de l’equip directiu.

2. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.

3. Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes.

4. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat.

5. Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a l’activitat escolar.

6. Adreçar-se directament al centre, seguint les normes d’organització i de funcionament, per contrastar aspectes rellevants en relació a l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filla.

7. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge.

8. Atendre en un termini raonable (màxim 15 dies), les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.

9. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.

10. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos.

11. Revisar conjuntament amb el centre el compliment d’aquests compromisos i, si escau, prendre les mesures oportunes.

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.

El centre La família

(pare, mare o tutor/a)

Signatura Signatura

Premià de Mar, ……….. de/d’ …………………………………………… de 20…..

Carta de compromís educatiu de l’escola

Us convidem a llegir l’esborrany per  confeccionar la carta de compromís  educatiu de l’escola, per tal de poder fer les vostres aportacions.

Carta de compromís educatiu

Les persones sotasignades, Neus Ruiz Castilla, directora de l’Escola La Lió , i (nom i cognoms)…………………………….., (pare mare, tutor, tutora) de l’alumne/a ……………………………………………………, reunits a la localitat de Premià de Mar, amb data ………………………………………., conscients que l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents:

COMPROMISOS

Per part del centre

1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne o alumna.

2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.

3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne o alumna.

4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre.

5. Informar la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendi­ment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si escau, explicar a la família els resultats de les avaluacions.

6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne informada la família.

7. Mantenir comunicació regular amb la família (cal que cada centre en concreti la freqüència d’acord amb les seves possibilitats) per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne o l’alumna.

8. Comunicar a la família les inassistències no justificades de l’alumne o alumna al centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.

9. Atendre en un termini raonable (que cal que concreti cada centre d’acord amb les seves possibilitats) les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família (s’ha de facilitar en la mesura possible la conciliació de l’horari laboral de la família amb l’horari del centre).

10. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si escau, el contingut, en el termini de …………….

11. ……. (Altres compromisos que la família proposi, i que el centre accepti afegir, els quals poden comportar, o no, nous compromisos per a la família.)

Per part de la família

1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i, més específicament, la de l’equip directiu.

2. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.

3. Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes.

4. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat.

5. Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a l’activitat escolar.

6. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filla.

7. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge.

8. Atendre en un termini raonable (cal concretar-lo amb cada família d’acord amb les seves possibilitats) les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.

9. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.

10. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos.

11. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la carta i, si escau, el contingut, en el termini de …………….

12. ……. (Altres compromisos que el centre proposi, i que la família accepti afegir, els quals també poden comportar, o no, nous compromisos per al centre).

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.

El centre La família

Neus Ruiz Castilla (pare, mare o tutor/a)

Signatura                                                                       Signatura

Premià de Mar, a…………………. (dia i mes) de ……..……… 2011

EXPRESSIÓ ORAL AL CICLE MITJÀ

TALLER D’EXPRESSIÓ ORAL

Objectius:

Millorar l’expressió oral: dicció, entonació, velocitat, posició corporal, etc. i perdre la vergonya d’exposar en públic.

Afavorir el gust estètic per la composició gràfica.

Fomentar la curiositat i el treball de recerca d’informació.

Treballar la memorització (guió)

Fomentar la autoavaluació i la coavaluació i per tant, el respecte, acceptant les opinions dels companys/es i mestres i utilitzar-les com a instruments de millora.

Incrementar la relació família-escola.

Activitat:

Cada alumne/a realitza un mural sobre el personatge que ha triat (pintor, músic, escriptor, científic, et.) que consta de 3 parts:

Esquerra: justificació de la tria Per què l’he triat? i Què en vull saber?

Centre: contingut (vida, obra, fets rellevants, etc.)

Dreta: Què he après?, Què m’ha agradat més?, Què no m’ha agradat? i D’on he tret la informació?

Aquest treball s’exposa al davant dels companys/es, que després poden fer preguntes. Finalment fan l’avaluació per escrit de cadascun dels diferents aspectes.

pauDiegomar3nurias3

L’ESCOLA A RÀDIO PREMIÀ DE MAR – 95.2

L’escola La Lió participa activament en el p rograma que Ràdio Premià de Mar realitza tots els dimecres de 12 a 13h. Podreu sentir alumnes, mestres i pares i altres professionals que hi parlen sobre temes del món educatiu. Aquí teniu el  programa del 2n trimestre d’aquest curs 2009/10.

Data

Tema

Participants

20 GEN

Presentem la nostra escola petita (Primària)

– Per què t’agrada la teva escola?

2 alumnes de cicle superior de cada centre de Primària presenten la seva escola

27 GEN

Preparem un nou curs

Preinscripcions

Calendari de portes obertes

Directors /es de centres de Premià

3 FEB

Eduquem: Saber posar límits

Psicòleg: Susana Ruescas

10 FEB

Una forma de fer escola: La importància de les AMPES

AMPES

17 FEB

Venim de fora: Una aposta per la integració

Alumnes de:

CEIP Montserrat Assís – La Lió

S Cristòfol Dofí (veure annex)

24 FEB

Treballem amb les mans: La plàstica a l’escola

Santa Anna

Sant Cristòfol

Formadora La Lió (N. Humbert) (?)

3 MARÇ

Cap a la igualtat de gènere

Secundària . IES (?)

10 MARÇ

L’ Entrevista: Avui un Mosso d’Esquadra

Santa Anna (cicle mitja de Primària)

IES (alumnes de secundària a confirmar)

17 MARÇ

Vicis i addiccions

Teresa Farreny

Serveis Socials de l’Ajuntament

Mosso d’Esquadra

24 MARÇ

Llegim!

Els alumnes recomanen llibres

Alumnes de Cicle Mitjà i Superior de Primària de les escoles de Premià

UN PROJECTE DE P5. curs 2009/10

LA FADA DE LA TARDOR DE P-5

ELS ALUMNES DE P5 DE LES CLASSES DELS DOFINS I ELS CAVALLS

VAM ANAR D’EXCURSIÓ A LA GRANJA DE STª Mª DE PALAUTORDERA I VAM DESCOBRIR QUE EN AQUELL INDRET HI HA BOSCOS INTERESSANTS, PLENS DE MÀGIA I DE COSES CURIOSES.

EN COMENÇAR EL CAMÍ ENS VAM TOPAR AMB UNA PEDRA GEGANT DE COLOR BLAU, AMB UNA ESTRELLA AL MIG QUE AL TOCAR-LA T’OMPLIA DE MÀGIA.

AMB AQUEST PODER, ENS VA SER POSSIBLE VEURE LA FADA DE LA TARDOR. ERA ALTA, MOLT BONICA I PORTAVA UN VESTIT LLARG DE COLORS DE LA TARDOR. ERA DOLÇA PARLANT I ENS VA EXPLICAR MOLTES COSES SOBRE EL MÓN DE LES FADES.

NOSALTRES AMB EL NOSTRE PODER LA VAM AJUDAR A TROBAR LA SEVA VARETA MÀGICA QUE HAVIA PERDUT.

TAMBÉ VAM VEURE UN ARBRE DE SET TRONCS, UNES CABANES DE FOLLETS I FULLES DE TARDOR MOLT BONIQUES.

VAM DESCOBRIR CAUS D’ANIMALS, VAM SEGUIR UNES PETJADES DE CAVALL I VAM JUGAR MOLT.

TOT AIXÒ QUE US HEM EXPLICAT VA FER POSSIBLE QUE GAUDÍSSIM MOLT D’AQUESTA SORTIDA I QUE TINGUEM MOLTES GANES DE FER-NE UNA ALTRA.

US HEM DIBUIXAT LA FADA DE LA TARDOR PERQUÈ US FEU UNA IDEA DE COM ERA . QUE LES DISFRUTEU !

EMILI TEIXIDOR. Visita d’un escriptor a l’escola

El dijous 7 de maig , l’escola la Lió vam rebre la visita de l’Emili Teixidor . L’Emili Teixidor és un escriptor català molt famós nascut a Roda de Ter i que ha dedicat tota la seva vida a escriure contes, llibres i històries per als més menuts i els més grans.

Emili TeixidorEls alumnes de cinquè i de sisè hem llegit tres llibres d’aquest autor: “ El crim de la hipotenusa”, “El Dídac, la Berta i la màquina de lligar boira “ i “Les ales de la nit“. Us els recomanem!!!

MEDIACIÓ ESCOLAR

LA MEDIACIÓ A LA LIÓ

La convivència en qualsevol col·lectiu de persones pot generar conflictes i en una escola és obvi que n’existeixen.

Un dels objectius de la nostra escola és poder gaudir d’una bona convivència entre els alumnes. Per poder millorar-la es realitzen activitats de cohesió de grup, per prevenir possibles conflictes i intentem dotar als alumnes de diferents eines i habilitats socials per resoldre els problemes de manera dialogant i pacífica, dins o fora de l’escola.

Però què passa quan dos alumnes tenen un conflicte entre ells/elles i no troben la manera de posar-se d’acord?

Des de fa tres cursos a l’escola es va crear un servei de mediació de conflictes pels alumnes. La mediació consisteix en resoldre un problema entre dues persones de forma pacífica, en la qual el mediador és una persona externa al problema que intenta ajudar a trobar una solució acordada entre els implicats.

A l’escola tenim sis mediadors/res del cicle superior (tres de 5è. i tres de 6è.) que han estat escollits i votats democràticament per la resta de companys i companyes del seu grup. Aquests sis mediadors/res estan agrupats per parelles.

La mediació es fa servir als cicles mitjà i superior i els alumnes saben que disposen d’aquest servei. Quan les persones demanen lliurement una mediació, se les convoca en l’horari previst que és: dilluns, dimecres o divendres, de 11h. a 11’30h.

En el moment de la mediació, els mediadors segueixen una sèrie de pautes establertes i es pren nota de tot el que es diu:

  1. agrair a les persones que hagin vingut al servei de mediació i recordar que són allà per buscar una solució al problema i no per a discutir.
  2. demanar l’explicació dels fets i com s’han sentit, primer a un i després a l’altre, sense que es pugui interrompre quan un està parlant.
  3. preguntar a cada un: “què pensaries i com et sentiries si fossis l’altre persona?”
  4. es demana a les dues persones idees que creguin que funcionaran per solucionar el conflicte. Les dues persones han d’anar dient idees i trobar una, de mutu acord, que pugui solucionar el problema.
  5. les persones es comprometen a complir l’acord al qual han arribat, s’encaixen les mans entre ells/elles i amb els mediadors/res i abans de marxar, els mediadors/res els feliciten i els tornen a convocar per revisar la situació i comprovar que s’ha solucionat el conflicte, prenent nota de la data de revisió acordada.

De moment, en els tres cursos que portem fent la mediació, el nombre de conflictes ha anant disminuint (toquem fusta!!). Això és un bon senyal, ja que si n’hi ha menys mediacions significa: o que hi ha menys problemes o que els alumnes els saben resoldre entre ells/elles.

Sigui com sigui, tenim clar que és una bona pràctica i esperem que els pugui ser útil en la seva vida.

l’informalióXavier Navarro, professor