Carta de compromís educatiu de l’escola

Us convidem a llegir l’esborrany per  confeccionar la carta de compromís  educatiu de l’escola, per tal de poder fer les vostres aportacions.

Carta de compromís educatiu

Les persones sotasignades, Neus Ruiz Castilla, directora de l’Escola La Lió , i (nom i cognoms)…………………………….., (pare mare, tutor, tutora) de l’alumne/a ……………………………………………………, reunits a la localitat de Premià de Mar, amb data ………………………………………., conscients que l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents:

COMPROMISOS

Per part del centre

1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne o alumna.

2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.

3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne o alumna.

4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre.

5. Informar la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendi­ment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si escau, explicar a la família els resultats de les avaluacions.

6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne informada la família.

7. Mantenir comunicació regular amb la família (cal que cada centre en concreti la freqüència d’acord amb les seves possibilitats) per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne o l’alumna.

8. Comunicar a la família les inassistències no justificades de l’alumne o alumna al centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.

9. Atendre en un termini raonable (que cal que concreti cada centre d’acord amb les seves possibilitats) les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família (s’ha de facilitar en la mesura possible la conciliació de l’horari laboral de la família amb l’horari del centre).

10. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si escau, el contingut, en el termini de …………….

11. ……. (Altres compromisos que la família proposi, i que el centre accepti afegir, els quals poden comportar, o no, nous compromisos per a la família.)

Per part de la família

1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i, més específicament, la de l’equip directiu.

2. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.

3. Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes.

4. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat.

5. Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a l’activitat escolar.

6. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filla.

7. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge.

8. Atendre en un termini raonable (cal concretar-lo amb cada família d’acord amb les seves possibilitats) les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.

9. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.

10. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos.

11. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la carta i, si escau, el contingut, en el termini de …………….

12. ……. (Altres compromisos que el centre proposi, i que la família accepti afegir, els quals també poden comportar, o no, nous compromisos per al centre).

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.

El centre La família

Neus Ruiz Castilla (pare, mare o tutor/a)

Signatura                                                                       Signatura

Premià de Mar, a…………………. (dia i mes) de ……..……… 2011

2 thoughts on “Carta de compromís educatiu de l’escola

  1. inma siles

    dar las gracias por darnos la oportunidad de poder seguir la carta de compromiso desde el blog.Es un compromiso por y para todos, donde podremos pensar y manifestar de forma individual nuestro compromiso propio, un compromiso de todos independiente de nuestras creecias, formacion o colaboracion directa o indirecta con el colegio, el exito de la educacion de nuestros hijos, vuestros alunmos es de todos,

  2. Anna

    Hola,
    A l’escola on sóc professora hem elaborat un model igual al d’Educació, però hem pensat que els alumnes amb pla individualitzat havien de tenir unes demandes i exigències diferents. Per tant, hem fet dos models de carta: una general i una altra amb un aspecte afegit tant en la part de l’escola com en el de les famílies, on s’ofereix aquest aspecte individualitzat que alguns alumnes necessiten i es demana respecte en quant a la decisió que la junta d’avaluació prengui sobre aquests alumnes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *