CONTINGUTS RECUPERACIÓ MATEMÀTIQUES 3r D’ESO

Aquests són els continguts que entraran en l’exàmen de recuperació de Matemàtiques. Es recomana estudiar TOTS els continguts. us recordo que l’exàmen serà un exàmen de mínims. Sort

TEMA 1. NOMBRES RACIONALS (Tema 1 del llibre)

1.1 Saber identificar les parts d’una fracció. Saber calcular fraccions equivalents i irreductibles.

1.2 Saber operar amb fraccions

1.3 Saber diferenciar els diferents tipus de nombres decimals

1.4 Saber passar de nombre decimal a fracció i viceversa

TEMA 2. NOMBRES REALS (Tema 2 del llibre)

2.1 Conèixer les propietats de les potències

2.2 Saber utilitzar la notació científica. Saber operar amb nombres en notació científica

2.3 Saber aproximar nombres reals: arrodonir i truncar

2.4 Conèixer el concepte d’interval

TEMA 3. EQUACIONS DE PRIMER I SEGON GRAU (Tema 4 del llibre)

3.1 Conèixer els elements d una equació

3.2 Saber resoldre equacions de primer grau

3.3 Saber resoldre equacions de segon grau

TEMA 4. SISTEMES D’EQUACIONS (Tema 5 del llibre)

4.1 Saber resoldre sistemes d’equacions lineals pels diferents mètodes

TEMA 5. RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (Temes 4 i 5 del llibre)

5.1 Saber resoldre problemes amb equacions

5.2 Saber resoldre problemes amb sistemes

TEMA 6. COSSOS GEOMÈTRICS (Tema 9 del llibre)

6.1 Saber identificar un poliedre i les seves parts.

6.2 Saber classificar els poliedres. Saber calcular la seva àrea.

6.3 Saber classificar els cossos de revolució. Saber calcular la seva àrea.

6.4 Saber calcular  el volum de cossos geomètrics

TEMA 7. MOVIMENTS I SEMBLANCES (Tema 10 del llibre)

7.1 Saber representar un vector en el pla i les seves parts. Saber calcular el mòdul d’un vector.

7.2 Saber identificar moviments en el pla

7.3 Saber efectuar translacions

7.4 Saber efectuar girs

7.5 Saber aplicar el teorema de Tales per resoldre problemes

7.6 Saber determinar distàncies en un mapa utilitzant escales

TEMA 8. FUNCIONS (Tema 11 del llibre)

8.1 Saber identificar una funció

8.2 Saber expressar una funció en diferents formes

8.3 Saber identificar en una funció: domini i recorregut, continuïtat, punts de tall i creixement i decreixement

TEMA 9. FUNCIONS DE PROPORCIONALITAT (Tema 12 del llibre)

9.1 Saber identificar i representar una funció lineal

9.2 Saber identificar i representar una funció afí

9.3 Saber trobar la recta que passa per dos punts

9.4 Saber identificar les rectes secants i paral·leles

9.5 Saber identificar i representar una funció de proporcionalitat inversa


Accions

Informacions

Deixa un comentari

Podeu utilitzar aquestes etiquetes : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>