DIA 1

1-QUÈ ÉS UN FLUID?

Un fluid és un cos on les partícules canvien de posició fàcilment.

Una característica important dels fluids és la densitat que és la relació entre la massa i el volum, es a dir:

Naturals Sandra Plaza: Propietats

No es una magnitud vectorial, pero si varia amb la temperatura.

2-COM AFECTA LA FORCES ALS AVIONS? (p.202)

Els avions es troben sumergits en un fluid, l’aire. Pesen bastant, pero no cauen, quines forces actuen sobre l’avió que eviten la seva caiguda?. Un avión que està volant cumpleix el principi de Bernoulli(en el video s’explica aquest principi). Aquest principi segueix una equació matematica on es relaciona la velocitat , la pressió i la altura, aquí tens la fórmula:

Principio Bernoulli | Física Termodinamica

Les P son pressions, la ro la densitat ,la v la velocitat, la g la gravetat i la h l’altura.

Per entendra el principi de Bernoulli mira aquest video:

Pe tant ja ho tens clar a més velocitat menys pressió.

Ara ja pot entendre la sustentació que provoca que un avió no caigui, l’aire va més ràpid per sobra de l’ala per tant més baixa la pressió, per sota de l’ala la pressió és major, això provoca una força de sustentació.

Principio de bernoulli aplicado al funcionamiento de un avion ...

Anem a veure aquest vídeo per entendra millor aquest concepte:

EXPERIÈNCIA 1 (optatiu)

Agafa el secador i una pilota de ping pong, surtirà disparada?. Pensa en el principi de Bernoulli.

3-QUÈ ÉS LA PRESSIÓ? (p.205)

És una magnitud que mesura la força per unitat de superfície. No és vectorial. La seva unitat és el Pascal (Pa=N/m2 )

Presiones relativas o absolutas… cuál es la diferencia?

Mira estas experiencies on la pressió es la protagonista:

 

Recorda la experiència que van fer amb els nens de primaria sobre fer uns pulmons amb ampolles d’aigua i globos.

Si vols pots fer l’experiencia de fluids no newtonians amb Maizena.

Exercici 1 (p.204)

Qui exerceix més pressió sobre el terra, un elefant de 2 tones que es recolza sobre una pote de 500 cm o una bailarina de 50 kg que es recolça sobre la punta d’un peu de 3 cm2 de superficie?. Recorda que aquí la força serà el pes. També recorda que la unitat de superfície és el metre quadrat.

DIA 2

En aquest dia et proposo diferents experiments, intenta fer-ho i envia una foto

4-LA PRESSIÓ ATMOSFÈRICA (p.210)

És la pressió que exerceix l’atmosfera sobre un cos. Depen de l’altura i de la temperatura.

Mira aquest vídeo:

Experiencia 2

Et proposo fer l’experiencia de el regla i el diari, però no trenquis el regle. Fes un foto

Experiencia 3

T’ atreveixes a posar un got amb aigua cap a vall i posar un paper com si fos una tapa, caura l’aigua?, perquè?. Fes foto.

Experiencia 4

Necessites una espelma, aigua i un got , serà veritat com diu el vídeo que el nivell de l’aigua puja en el got?

Experiència 5

La pressió varia amb la temperatura. Per aquesta practica només necessites dos ampolles de plàstic. Fes foto.

DIA 3

5-MESURA DE LA PRESSIÓ ATMOSFÈRICA (P.210)EXPERIMENT DE TORRICELLI

Toricelli va ser el primer científic que va mesurar en s.xvii quan mesurava la pressió atmosfèrica al nivell del mar.

En aquest video  veures el principi de Torricelli

Es defineix a partir d’aquest experiment que la pressió que exerceix una columna de mercuri de 760 mm d’altura s’anomena una atmosfera. I una atmosfera és igual a 101.300 Pa (Pascals).

6-PRESSIÓ HIDROSTÀTICA (p.207)

La pressió hidrostàtica es la pressió que exerceix un fluid en repòs en el seu interior. Aquesta pressió depen de la densitat del fluid i de la profunditat a la qual estem mesuren.

Més profuntitat més pressió, fes l’experiencia del video per entendre millor.

Experiència 6

Necessites una ampolla de plàstic, aigua i una xinxeta. Fes foto

Per tot el que sabem la pressió hidrostàtica serà:

Presión hidrostática ejemplo 1 | Física: fluidos - Vitual - YouTube

Es a dir depen de la densitat, la gravetat i de l’altura.

Exercici 2

Calcula la pressió que hi exerceix l’aigua en un submari que es troba a 400m de profunditat. Quina serà la força necessaria per obrir la escotilla de 0,4 m2 de superfície?. (Si no saps fer-ho ves al llibre a la pàgina 207 hi ha un exercici semblant) la densitat de l’aigua de mar és de 1.020 kg/m^3. Recorda que la pressió es mesura en pascals (Pa).

Exercici 3

Si l’atmosfera té un gruix de 10 km (troposfera)Cuánto mide la atmósfera terrestre? | Dimensión de la atmósfera

i la densitat de l’aire és 1,29 kg/m^2, quina es la pressió de l’aire al nivell del mar?(si no saps fer-ho ves a la pàgina 207).

DIA 4

7-PRINCIPI D’ARQUIMEDES (P.213)

Un cos  totalment o parcialment submergit en un fluid (líquid o gas) en repòs rep una força de baix cap a dalt igual al pes del volum del fluid que desallotja. Aquesta força cap a dalt rep el nom d’empenyiment

{\displaystyle E=\ mg=\ \rho _{f}gV}

On:

  • E és l’empenyiment (en N)
  • m és la massa del fluid desallotjat (en kg)
  • g és l’acceleració de la gravetat terrestre (en m·s2)
  • ρf és la densitat del fluid (en kg·m3), la densidad es posa tambe com una d.
  • V és el volum de fluid desplaçat pel cos (en m3)

L’empenyiment depèn, doncs, de la densitat del fluid, del volum del cos i de la gravetat.

Observa el vídeo, dos objectes amb el mateix volum un surar i un altre no.Dos objectes amb la mateixa massa sura i un altre no. De què depen? depen de la densitat. La densitat es una característica que ens dirà si un objecta sura o es sumergeix.

Perquè un vaixell sura i no s’esfonça?

Exercici 4

Quin es la densitat d’una bola si en l’aire pesa 100 N i en aigua 880 N, s’ sap que es cos sura (en fisica surar vol dir que està al mig del recipiente, no està a dalt)?. La densitat és 1000 kg/m3. Fes servir el principi d’Arquimides.

Procediment:

1-Trobar la densitat de la bola necessitem la massa i el volum , d= m/v    m=massa v= volum . Falta la massa i el volum.

2-Primer trobem la massa, recorda P real= m. g ,aillant tens m

3-Trobar E (empenyiment) E= P aparent – P real , P= pes

4-Recorda que E= V (cos sumergit). d (líquid). g , V= volum, d=densitat i g= gravetat . Recorda que la densitat del líquid és 1000 kg/m3. D’aquí has d’aillar el volum del cos sumergit.

5-Trobar la densitat

La resposta es 8500 kg/m3., si no has conseguit el resultat mira el vídeo

DIA 5

8-PRINCIPIO DE PASCAL (p.212)

La pressió exercida en un punt d’un fluid incompressible es transmet en totes direccions a tots el punts del fluid.

Aquest principi es fa servir per la prensa hidràulica:

Principio de Pascal - Wikipedia, la enciclopedia libre

Com pots veure la premsa son dos cilindres amb embols connetats entre si per un fluid. Un cilindre té una àrea A1 més petita que la A2. Quan apliquem una força F1 es genera una pressió que es transmet através del líquid i apareix en el altre embol una força F2. Sempre F2 és més gran que F1.

LA FÓRMULA  F1/S1 = F2/S2

Recorda la superficie d’una circumferència S= pi x  radi2

Exercici 5

Quin serà la força que podré fer amb una premsa hidràulica si en un embol de radi 5 cm faig una força de 10 N, si el radi d’altre embol és de 50cm?

La resposta és 1000 N, si no estas segur d’entendre el principi, mira el vídeo

Exercici 6

p.212 ex 14- Si posem un ratolí de 50 g sobre l’embol d’una premsa hidràulica de 10 cm^2 de superficie, aconseguirà aixecar a un elefant de 5000 kg col.locat sobre un èmbol de 200 m^2.. Mira bé les unitats. Recorda que en aquest cas la força serà el pes.

Observa que la resposta és de 98000N

9-FLOTABILITAT (p215)

Quan el pes d’un cos és més gran que el empenyiment se esfonsa, si és igual està en equilibri, i si es més petit es troba en la superficie del fluid.

Hidrostática flotabilidad

Exercici 7

p.214 ex.15-Un objecte de 100kg pesa sumergit en aigua 900N (pes aparent).a)quin és l’empenyiment? b)quin volum té? c) quina és la densitat de l’objecte? d aigua =1000 kg/m^3.

a)recorda E= P real- P aparent , troba el pes real primer.

b)recorda E= d(aigua). V(aigua).g , d’aquí pots obtenir V

c) recorda d=m/v

Resposta: 80 N, 0,0082 m^3, 12195 kg/m^3.

 

Exercici 8

p.215 ex.16 Un cos pesa 1000 N i té un volum de 0,1 m^3. a)surarà en una piscina d’aigua dolça? i salada? .b) quina a de ser la densitat de la piscina perquè estigui sumergit en equilibri? . d aigua=1000 kg/m^3  d aigua salada = 1030 kg/m^3