Criteris de qualificació

ANNEX: Criteris generals de qualificació de
la matèria Filosofia (I-II)
 

CRITERIS GENERALS DE QUALIFICACIÓ  DELA MATÈRIA DE FILOSOFIA I –II

FILOSOFIA I:

L’avaluació serà continua al llarg del curs. Numèricament la qualificació s’obtindrà, segons els acords del departament de socials i del seminari de filosofia, un 70% a partir de proves objectives i un 30% a partir de tasques diverses i l’observació continuada de l’actitud de l’alumne.

 A cada crèdit es realitzaran un mínim de dues proves objectives, que no necessàriament han de tenir el mateix valor. A partir d’aquestes proves s’obtindrà numèricament el 70% de
la nota. L’altre 30%  s’obtindrà de l’observació continuada del treball de l’alumne, de l’observació de la seva actitud pel que fa al seus deures com alumne, de la realització de tasques diverses que es realitzin al llarg del curs, de la seva participació a classe, etc.

La nota final de FILOSOFIA I, serà la mitjana de la nota dels tres trimestres, amb les matisacions pertinents que pugui introduir el professor, segons la trajectòria de l’alumne.

           

EXAMEN DE RECUPERACIÓ DE JUNY

Aquells alumnes que en acabar el curs no obtinguin una mitjana de 5, podran realitzar un examen de recuperació. A l’examen de recuperació, els alumnes s’examinaran de tots els  trimestres que hagi suspès.

La nota final de FILOSOFIA I d’aquells que assisteixin a la recuperació no serà superior a 5, a menys que un motiu excepcional a criteri del seminari  així ho justifiqui.

Els alumnes que havent aprovat el curs i tenint un trimestre suspès vulguin fer l’examen de recuperació per pujar la nota final ho podran fer, tot i que hauran d’assumir que aquesta també pot modificar-se a la baixa, segons el resultat de l’examen.

FILOSOFIA II

A cada crèdit es realitzaran un mínim de dues proves objectives, que no necessàriament han de tenir el mateix valor. A partir d’aquestes proves s’obtindrà numèricament el 80% de
la nota. L’altre 20%  s’obtindrà de l’observació continuada del treball de l’alumne, de l’observació de la seva actitud pel que fa al seus deures com alumne, de la realització de tasques diverses que es realitzin al llarg del curs, de la seva participació a classe, etc.

NOTA FINAL DE FILOSOFIA

Per aprovar la matèria de FILOSOFIA, és condició imprescindible haver aprovat la matèria de FILOSOFIA II.

La nota final de la matèria de sis crèdits FILOSOFIA, serà la mitjana de la final de FILOSOFIA I i FILOSOFIA II, sempre i quan aquesta mitjana  millori la nota final obtinguda a FILOSOFIA II.  En el cas que la nota de FILOSOFIA II sigui superior a la de la mitjana de les dues matèries, és mantindrà com a nota final de FILOSOFIA, la nota de FILOSOFIA II.

Deixa un comentari