Continguts Filosofia 1

SEQÜÈNCIACIÓ INICIAL DELS CONTINGUTS DE FILOSOFIA 1En Blau el més important de cada crèdit  Ø       CRÈDIT 1: PRIMER TRIMESTRE 

1.        El saber filosòfic.1.1     Què és la filosofia1.2     Especificitat de la filosofia1.3     La filosofia i la seva història.( LLIBRE TEXT: UNITAT 1) 2.        De l’origen de l’univers a la societat humana.2.1     Origen i evolució de l’univers2.2     L’aparició i evolució de la vida al planeta2.3     L’aparició de l’home i el procés d’hominització2.4     De l’evolució biològica a l’evolució cultural: l’aparició de la societat.(LLIBRE DE TEXT UNITAT 8/5) 

3. La conducta humana3.1 Diferències i similituds entre conducta animal i humana3.2 Les bases biològiques de la conducta humana3.3 El psiquisme humà i el seu elements: la configuració del jo 3.4 Naturalesa i cultura: diversos enfocaments sobre la diversitat cultural humana. (LLIBRE DE TEXT UNITAT 9) 

4. La reflexió filosòfica sobre l’ésser humà:4.1 L’ésser humà: animal simbòlic, racional i moral.4.2 L’home com animal racional4.3 Què significa que l’home és un animal simbòlic?4.4 El llenguatge i la representació de la realitat4.5 L’home com animal moral.(LLIBRE TEXT UNITAT 10) 

5 .L’ésser social5.1  L’home animal polític: de l’individu a la societat5.2  Procés de socialització i agents socialitzadors5.3  De la societat a l’estat: Justícia i Dret(LLIBRE DE TEXT UNITAT 10/14) Ø       CRÈDIT 2: SEGON TRIMESTRE 

1.        Orígens del coneixement1.1     Coneixement creences i saber.1.2     La creença racional i la creença irracional1.3     Saber i coneixement sensible1.4     Creença i saber1.5     Tipus de saber 

2. La veritat2.1 Teories de
la veritat. Correspondència, evidència, coherència i utilitat.
 

3. Fonts del coneixement.3.1 Sensació, raó, autoritat i fe.3.2 Empirisme, racionalisme i apriorisme.(LLIBRE DE TEXT UNITAT 2) 

4 .La lògica i el raonament.4.1 Què és el raonament?4.2 Premisses i conclusió d’un raonament: veritat i falsedat4.3 Estructura lògica d’un raonament: validesa o invalidesa4.4 La lògica com a saber.4.5 Raonaments deductius i inductius4.6 El raonament condicional(LLIBRE DE TEXT UNITAT 3 ) 

5. El coneixement científic.5.1 Del coneixement ordinari al científic5.2 La ciència: noció classes i metodologia5.3 Ciència, tecnologia i societat.(LLIBRE DE TEXT UNITAT 4) 

Ø       CRÈDIT 3: TERCER TRIMESTRE 

1. L’acció transformadora1.1 El treball1.2 La tecnologia1.3 L’art(LLIBRE DE TEXT UNITAT 11) 

2. L’acció racional2.1 Racionalitat pràctica, individual i col·lectiva.(LLIBRE DE TEXT UNITAT 12) 

3. L’acció moral 3.1 Moral, moralitat i ètica3.2 Fonamentació de la moral3.3 Teories ètiques.(LLIBRE DE TEXT UNITAT 13) 

4. Cap a la constitució de la societat: justícia, llei. drets i deures.4.1 De la regulació de la conducta individual a la col·lectiva: de l’ètica al dret. 4.2 La justícia com a valor i com a praxi institucional.4.3 Drets i deures, dos conceptes inseparables.4.5 Fixació de drets i deures: la llei.4.4 El concepte de Dret i la seva relació amb els valors ètics.4.5  Les constitucions: ètica, dret i política.4.6
La Declaració Universal dels Drets Humans: objectius i significat de la DUDH i de l’existència d’organismes internacionals. Cap a un marc legal i ètic mundial.
(LLIBRE DE TEXT UNITAT 16) 

Deixa un comentari